Jazykové okienko

Aleja, alej

15.11.2012 06:42
  Na pomenovanie stromoradia vysadeného pozdĺž obidvoch strán cesty alebo chodníka máme podstatné meno ženského rodu aleja, napr. gaštanová aleja, lipová aleja, topoľová aleja, ktoré sa uvádza aj v našich kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník...

Ultračistý, nie ultra čistý ani ultra-čistý

14.11.2012 06:41
  Má s výraz ultračistý písať ako jedno slovo bez spojovníka, ako jedno slovo so spojovníkom, alebo ako dve slová? Výraz ultračistý sa skladá z dvoch častí, prvá časť ultra- má pôvod v latinčine a význam „neobyčajne, mimoriadne, veľmi“, v druhej časti je domáce prídavné meno čistý. V...

Kryť – kry! – kryte!

12.11.2012 06:40
  Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy s písaním tvarov rozkazovacieho spôsobu utvoreného od slovies kryť, odkryť, prikryť, skryť, ukryť, zakryť. Nevedia sa rozhodnúť, či v tvaroch rozkazovacieho spôsobu kry! kryte! odkry! odkryte! prikry! prikryte! skry! skryte! ukry! ukryte!...

Superrýchly vlak

10.11.2012 06:40
  V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi spôsobmi písania zloženého výrazu superrýchly, jednak s písaním tohto výrazu ako jedného slova, ale aj s písaním samostatne ako dvoch slov. Výraz superrýchly je zložené prídavné meno, ktorého prvá časť super- má pôvod v latinčine a význam „veľmi,...

O skloňovaní slova rola

05.11.2012 06:45
  Podstatné meno rola, ktoré má pôvod vo francúzštine a význam „úloha“, resp. „herecká úloha“, skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve jednotného čísla má tvar roly, napr. od novej roly si veľa sľubuje, v lokáli jednotného čísla má tvar role, napr. rozprávali sa o novej role, v nominatíve...

Pokovovať, nie pokoviť

30.10.2012 06:48
  V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovesom pokoviť s významom „pokryť vrstvou kovu“ a od neho utvoreným slovesným podstatným menom pokovenie, napr. pokoviť skrutky, pokoviť meďou, galvanické pokovenie. V spisovnej slovenčine namiesto slovesa pokoviť a podstatného mena pokovenie je...

Fotiť, nafotiť, odfotiť, sfotiť

29.10.2012 06:47
  V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so slovesom fotiť a od neho odvedenými slovesami nafotiť, odfotiť, sfotiť. Dostali sme otázku, či sú tieto slovesá správne, či by sa namiesto nich nemali používať slovesá fotografovať, nafotografovať, odfotografovať, sfotografovať. Slovesá fotiť,...

Nie tým pádom, ale v tom prípade, a tak, a tým

26.10.2012 06:21
Niekedy počujeme vyjadrenia so slovným spojením tým pádom, napr. Ľudské vedomie je tým pádom zaťažené. - Platíte príspevky sociálneho zabezpečenia a tým pádom ste poistený. - Nezohrieva sa ako halogénové žiarovky a tým pádom nehrozí prehriatie objímky. Výraz tým pádom má cudzí pôvod a nepatrí...

Viaczrnný chlieb

25.10.2012 06:21
Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy so zloženými prídavnými menami, v ktorých druhej časti je prídavné meno utvorené od podstatného mena zrno. Presviedčame sa o tom, keď sa nás spytujú, či v prídavnom mene viaczrnný sa má písať jedno n alebo dve n. Keďže v tomto zloženom prídavnom mene...

Dojčiaca matka, nie kojaca ani kojacia matka

24.10.2012 06:21
Nedávno sme v istom rozhovore v elektronickom médiu počuli jednu z účastníčok rozhovoru použiť slovné spojenie kojacie matky. Prekvapilo nás, že účastníčka rozhovoru siahla za príčastím kojacie utvoreným od slovesa kojiť. Sloveso kojiť sa tradične odmieta ako nevhodné a aj v najnovšom Slovníku...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>