Jazykové okienko

Vokalizácia predložiek

14.02.2011 23:56
Neslabičné predložky s, z, v, k sa pri spájaní s niektorými slovami vokalizujú, čiže na uľahčenie výslovnosti priberajú samohlásku a menia sa na slabičné predložky so, zo, vo, ku. V tomto príspevku si povieme o pravidlách vokalizácie. Predložky s, z, v, k sa vokalizujú vtedy, keď sa spájajú so...

pani, paniu,paňou

13.02.2011 23:52
Možno si ani neuvedomujeme, ako často slovo PANI pri bežnom rozhovore, oslovení a písomnej korešpondencii používame. Slovo pani sa skloňuje len vtedy, keď stojí samostatne bez určenia konkrétneho mena: stretol som, pozdravil som staršiu paniu, dostal som list od neznámej panej, rozlúčili sme sa s...

Niekoľko príkladov

10.02.2011 13:42
Nesprávne Správne Miestopredseda podpredseda Hmoždinka ...

Pomlčka a spojovník

09.02.2011 22:21
Pomlčka a spojovník Interpunkčné znamienka pomlčka a spojovník majú odlišný význam a ich používanie určujú Pravidlá slovenského pravopisu. Spojovník, čiže kratšia vodorovná čiaročka, ktorú píšeme bez medzier (-), sa v slovenčine používa predovšetkým na vyjadrenie vzájomnosti, napríklad v...

pred Kristom, pred naším letopočtom

08.02.2011 07:34
Pri uvádzaní letopočtu sú správne vyjadrenia pred Kristom (pred Kr.) i pred naším letopočtom (pred n. l.), po Kristovi (po Kr.) i nášho letopočtu (n. l.). Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Posilňovňa namiesto posilovňa

05.02.2011 08:07
Miesto, kde sa venujeme cvičeniam na posilňovanie svalstva, sa správne nazýva posilňovňa. Môžete sa o tom presvedčiť aj v platných kodifikačných príručkách spisovnej slovenčiny – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré nájdete v elektronickej podobe na...

Zaraďovač namiesto poriadač

05.02.2011 08:05
České slovo pořadač, ktorým sa pomenúva obal na zakladanie spisov, sa do slovenčiny prekladá ako zaraďovač, nie poriadač. V tomto význame sa používajú aj slová fascikel, šanón, usporadovač alebo zakladač, resp. spojenie obal na spisy.       Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného...

Poradie rodného mena a priezviska

05.02.2011 08:03
Poradie rodného mena a priezviska V slovenčine je zaužívané a prirodzené uvádzať mená v poradí rodné meno, priezvisko, napr. Ján Kalinčiak, Zuzana Kronerová, PhDr. Milan Majtán, DrSc., Daniel Kollár. Toto ustálené poradie umožňuje identifikovať rodné meno a priezvisko aj pri menách ako Peter Maťo...

Frivér, šervér, malvér, spajvér

03.02.2011 07:32
Frivér, šervér, malvér, spajvér   Slová anglického pôvodu frivér (pôvodne freeware) a šervér (pôvodne shareware) sa popri dávnejšie zdomácnených slovách softvér a hardvér uvádzajú v takejto adaptovanej (zdomácnenej) podobe už aj v aktuálnych slovenských slovníkoch cudzích slov. Analogicky...

Bodka na konci vety

03.02.2011 07:25
Bodka na konci vety Ak sa veta končí výrazom, za ktorým nasleduje bodka (napríklad skratkou alebo radovou číslovkou), ďalšia bodka sa na konci vety nedáva: Návrh na uzavretie zmluvy zaslali spoločnosti ABC, s. r. o. – Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc. – Neskôr sa stal dvorným lekárom...
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>