Jazykové okienko

Vhodný na niečo, nie vhodný k niečomu

23.10.2012 06:20
Dostali sme otázku, aká predložka sa má používať v spojení s prídavným menom vhodný, či predložka k s podstatným menom alebo zámenom v tvare datívu, t. j. vhodný k niečomu, alebo predložka na s podstatným menom alebo zámenom v tvare akuzatívu, teda vhodný na niečo. Citovaným slovným spojením sa...

Bioolej, nie bio-olej ani bio olej

22.10.2012 06:19
Dostali sme otázku, ako sa má písať skrátený výraz, ktorý vznikol z dvojslovného spojenia biologický olej, či ako jedno slovo bioolej, či so spojovníkom medzi obidvomi časťami, alebo ako dve slová. V súčasnej slovenčine máme viacero zložených slov, v ktorých prvej časti je zložka bio- s významom...

Zmieniť sa o niečom, nie zmieniť niečo

21.10.2012 06:18
V súčasnosti čoraz častejšie počúvame vyjadrenia typu zmieniť niečo, napr. je vhodné zmieniť aj ponúkané spôsoby dopravy; ako som už zmienil na začiatku prednášky. V týchto vyjadreniach sa používa sloveso zmieniť, niekedy aj s tvarom akuzatívu mena, ako je to v spojení zmieniť spôsoby. Takéto...

Byť na úžitok, nie byť k úžitku

20.10.2012 06:18
V jazykových prejavoch sa stretáme s vyjadreniami typu práce by mali byť k úžitku aj ostatným; bude vám to k úžitku; je k úžitku všetkým generáciám; sú k úžitku a potešeniu; aby vám vozidlo slúžilo k úžitku i radosti. Dostali sme otázku, či spojenia tohto typu s predložkou k sú správne. V...

Dvoje dverí, nie dve dvere

15.10.2012 06:11
V slovenčine máme pomnožné podstatné mená, t. j. podstatné mená, ktoré nemajú tvary jednotného čísla, ale iba tvary množného čísla, ktorými sa vyjadruje nielen väčší počet predmetov, ale aj jeden predmet. Medzi takéto podstatné mená patria napríklad aj slová dvere, nožnice, sánky. Ak chceme pri...

Husle - genitív husieľ aj huslí

13.10.2012 06:11
Dostali sme otázku, aký je správny tvar genitívu podstatného mena husle [vysl. husľe], či má byť husieľ, alebo huslí [vysl. husľí]. Podstatné meno husle sa zaraďuje medzi pomnožné podstatné mená ženského rodu, ako sú napríklad aj podstatné mená hrable [vysl. hrabľe] a jasle [vysl. jasľe]. Podľa...

Ide o to, že..., nie jedná sa o to, že...

11.10.2012 06:10
V jazykových prejavoch sa nezriedka stretáme so slovnými spojeniami jedná sa o..., jednalo sa o..., napríklad jedná sa o prácu, jedná sa o podvod, jedná sa o obecný dom, jedná sa o to, že spojenie nefunguje, jednalo sa o milióny, jednalo sa o žart. Slovné spojenia jedná sa o..., jednalo sa o......

Pani učiteľky či panie učiteľky

10.10.2012 06:10
Podstatné meno pani, keď stojí samostatne alebo s prívlastkom, skloňujeme. V jednotnom čísle má tvary bez mojej pani, dám tejto pani, vidím našu paniu, o našej pani, s našou paňou, v množnom čísle má tvary dve panie, bez našich paní, dvom paniam, vidím tri panie, o dvoch paniach, so vznešenými...

Výslovnosť skratky DVD

04.10.2012 06:58
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so skratkou anglického výrazu Digital Video Disc, ktorým sa označuje kompaktný disk umožňujúci zaznamenávať obrazové informácie, napr. hrané filmy, dokumentárne filmy, divadelné inscenácie a pod. Skratka je utvorená z prvých písmen anglického výrazu, t. j....

Slovo tlačítko je nespisovné

04.10.2012 06:57
V jazykovej praxi sa stretáme s používaním slova tlačítko na pomenovanie malej súčiastky zvyčajne v tvare gombíka, ktorá nám umožňuje tlakom zapnúť alebo vypnúť stroj či prístroj. Slovo tlačítko je utvorené zo slovesa tlačiť príponou -tko. Je to však nespisovné slovo, lebo názvy vecí a nástrojov...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>