Pravopis mien a priezvisk

László – Lászlóa – Lászlóovi – s Lászlóom

20.12.2012 06:35
  Ako sa v slovenčine skloňuje maďarské mužské krstné meno László, ktoré je zakončené na dlhú samohlásku ó? Krstné meno László, podobne ako priezviská zakončené na dlhú samohlásku ó, skloňuje sa podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pripájajú k celému základu krstného mena, teda...

Krompachy, Spišské Vlachy - z Krompách, zo Spišských Vlách

10.12.2012 06:35
  Názvy východoslovenských miest Krompachy a Spišské Vlachy sú pomnožné názvy mužského rodu. V datíve majú tvary Krompachom, Spišským Vlachom, v lokáli tvary v Krompachoch, v Spišských Vlachoch, v inštrumentáli tvary s Krompachmi, so Spišskými Vlachmi. Genitív sa pri týchto názvoch v...

Pražania, Brňania, Ostravčania

20.11.2012 06:34
  V jazykových prejavoch sa niekedy stretáme s obyvateľskými menami utvorenými od názvov českých miest Praha, Brno, Ostrava v podobe Pražák - Pražáci, Brňák - Brňáci, Ostravák - Ostraváci. Namiesto týchto podôb obyvateľských mien utvorených príponou -ák, v množnom čísle príponou -áci, je...

Sobotište – sobotištský

10.11.2012 06:33
  Akú podobu má mať prídavné meno od názvu západoslovenskej obce Sobotište ležiacej v Senickom okrese? Prídavné meno od názvu Sobotište sa tvorí príponou -ský po vynechaní koncovej samohlásky e, pričom sa pred príponou -ský mäkká spoluhláska ť mení na tvrdú spoluhlásku t. Prídavné meno má...

Rázsochy, nie Rásochy

08.11.2012 06:33
  V súčasnosti sa hovorí o potrebe dostavať nemocnicu v Bratislave v jej mestskej časti Lamač v lokalite Rázsochy. Názov lokality Rázsochy súvisí so všeobecným podstatným menom rázsocha, ktoré má okrem iného význam „horský chrbát odbočujúci z hlavného horského pásma“. V slove rázsocha...

Primátor mesta Žiliny

30.10.2012 06:49
Dostali sme otázku, či je správne používať slovné spojenia typu primátor mesta Žiliny, či by sa nemal v tomto spojení používať názov mesta v tvare nominatívu, teda primátor mesta Žilina. Používanie názvu mesta v tvare genitívu pri slove mesto, ktoré je v tvare genitívu, teda mesta Žiliny, je...

Vyhne - z Vyhní, vo Vyhniach

28.10.2012 06:17
Mnohí iste poznajú obec Vyhne v okrese Žiar nad Hronom. Dostali sme otázku, ako sa skloňuje tento názov. Názov Vyhne, ktorý vznikol zo všeobecného podstatného mena vyhňa s významom „dielňa s ohniskom na rozžeravovanie kovov“, je pomnožné podstatné meno ženského rodu, t. j. podstatné meno, ktoré...

Skloňovanie mužského mena Mária

04.10.2012 06:59
Niekedy sa stretáme s tým, že nositeľom pôvodne ženského mena Mária je muž. Napríklad známy český dirigent má meno Jan Maria Dobrodinský, známy nemecký spisovateľ, ktorý emigroval do Švajčiarska, má meno Erich Maria Remarque (vysl. remark). Dostali sme otázku, či mužské meno Mária, písané aj s...

Manželia Práznovskí

01.10.2012 06:58
Na Slovensku má mnoho občanov priezvisko zakončené na príponu -ský alebo -cký, teda priezvisko, ktoré má formu prídavného mena, napr. Dolinský, Práznovský, Vrbovský, Levický, Orlický. Nezriedka dostávame otázku, ako sa píšu takéto priezviská, ak sa spájajú so slovami bratia, manželia, súrodenci,...

Dárius – Dáriusa i Dária

14.09.2012 06:03
Dostali sme otázku, ako sa má skloňovať meno Dárius, či s vynechaním koncového    -us, alebo s jeho zachovaním, teda či má byť Dária, Dáriovi, s Dáriom, alebo má byť Dáriusa, Dáriusovi, s Dáriusom, lebo v jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s obidvomi spôsobmi skloňovania. V 6....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>