Bratia Michal a Pavel Mudroň neboli nikdy k odvodu volaní

14.06.2012 06:42

Bratia Michal a Pavel Mudroň neboli nikdy k odvodu volaní. Príčina bola zvláštna: drienovský pán farár Blažkovič, národovec slovenský, dal z matrík výťah o ich vojenskej povinnosti. Komisia sa dozvedala, kde sú Mudroňovci, čím sú, ale notár povedal, že dľa počutia kdesi v Prešporku chodia do školy. Na to sa komisia vysloviť mala: „Ale, tým dajme pokoj, vytrime ich, čo sa budeme za nimi shľadúvať“ a bolo dobre.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 123)