Ernst Cassirer zomrel

13.04.2014 06:31

13. apríla 1945 v New Yorku zomrel Ernst Cassirer, nemecký filozof, predstaviteľ marburskej školy novokantovstva. Venoval sa výskumu dejín filozofických problémov. V dejinách vedy a filozofie objavil vývin od predmetnosti k funkčne-relačnému (nenázornému) mysleniu. Narodil sa 28. júla 1874 vo Vroclavi.

Cassirer je azda najvýznamnejší historik transcendentálnej filozofie, ktorej rozvoj datuje od renesancie poukazujúc aj na jej špecifické použitie v súčasnej matematike, fyzike a chémii.

Cassirer sa snaží vylúčiť z pojmov všetky substančné vzťahy a vyjadriť ich takmer výlučne pojmom funkcie a symbolou.

 

Dielo

 •     Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, I-IV, 1906-1950
 •     Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910
 •     Berkeleys System, 1914
 •     Freiheit und Form, 1916
 •     Kants Leben und Lehre, 1918
 •     Idee und Gestalt, 1921
 •     Philosophie der symbolischen Formen, I-III, 1923-1929
 •     Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik, 1936
 •     Descartes, 1939
 •     An Essay on Man, 1944 /prvá filozofická kniha v anglickom jazyku, ktorá bola preložená do slovenčiny, pozri Esej o človeku, 1977
 •     The Myth of the State, 1946
 •     Wesen und Wirkung des Symbolbegriffes, 1956
 •     Esej o človeku, 1977 /prekl. An Essay on Man, 1944

Zdroj: wikipedia.org