Etapy literárneho vývoja -RENESANCIA, BAROKO

10.03.2013 09:44

 

HUMANIZMUS A RENESANCIA (14. - 17. storočie)

 • Veda - významné objavy (objav Ameriky, heliocentrický názor Kopernika a Galilea Galileiho, vynález kníhtlače.
 • rozvíjal sa priemysel a sním nová trieda - meštianstvo
 • Humanizmus (lat. humanus - ľudský) a renesancia (franc. reanaissance - znovuzrodenie): ich cieľom bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a znovuzrodenie antiky:

a) humanizmus: štúdium antiky => napodobňovanie v téme, žánroch, štylistike - latinčina.

b) renesancia: prešla od napodobňovania k zobrazovaniu prirodzeného a radostného života

 • národný jazyk: začínajú sa používať národné jazyky – taliančina, angličtina, španielšina, franc.
 

Znaky:

 • návrat a láska k prírode,
 • zmyslové poznanie (senzualizmus) => “carpe diem“ - užívaj deň,
 • dôraz sa kladie na jednotlivca (individualizmus),
 • pozornosť sa obrátila na každodenný život: do úzadia ustúpil asketický svätec a neohrozený rytier
 • od záhrobného nadpozemského života obracala k svetskému pozemskému hnutiu,
 • úctu k rozumu (racionalizmus),
 • Žánre: novela, román

 

TALIANSKA LITERATÚRA

DANTE ALIGHIERI – Božská komédia: cesta, putovanie Danteho duše po záhrobí, najprv prechádza peklom, očistcom, rajom => súhrn stredovekej učenosti a chápanie sveta.

GIOVANNI BOCCACCIODekameron: sto noviel, ktoré si rozpráva 7 dievčat a 3 mládenci počas 10 dní na florentskom vidieku, kam ušli pred morom. Rozprávanie vyjadruje radosť so života a každé je zakončené ponaučením => kritika pokrytectva, hlúposti, v popredí je láska k žene.

FRANCESCO PETRARCASpevník obsahuje 366 básní, ľúbostných sonetov, ktoré venoval svojej Laure. Na Slovensku sú známe ako Sonety pre Lauru.

 

ŠPANIELSKA LITERATÚRA

MIGUEL de CERVANTES SAAVEDRA - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha: román

Hlavnou postavou je Don Quijote, ktorý sa zblázni z čítania rytierskych románov, a tak sa rozhodne obnoviť rytiersku slávu. Cestuje na nevládnom koni menom Rocinante a jeho spoločníkom je zbrojnoš Sancho Pancha, ktorý sa vezie na oslovi. Don Quijote chce naprávať krivdy a pomáhať biednym (boj s veternými mlynmi, ktoré predstavujú obrov). Román je zároveň obrazom konfliktu dvoch svetov:  sveta ušľachtilých ideálov a nemilosrdnej skutočnosti. Quijote je naivný rojko s neuskutočniteľnými ideálmi a Panza je praktický človek, ktorý všetko posudzuje sedliackym rozumom. Autor chcel dielom zosmiešniť populárne rytierske romány.

 

FRANCÚZSKA LITERATÚRA

FRANCOIS VILLON: básn. zbierkami Malý testament a Veľký testament.

FRANCOIS RABELAIS - Gargantua a Pantagurel: román, na pozadí dobrodružstiev obra a jeho syna satiricky zobrazuje súvekú spoločnosť. Román je tiež paródiou vtedajších literárnych žánrov (kritizuje tvorbu stredovekých eposov a rytierskych románov).

 

ANGLICKÁ LITERATÚRA

WILLIAM SHAKESPEARE – písal komédie, tragédie, historické hry a lyriku - sonety

Komédie: bojujú o lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi – Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru

Tragédie: konflikty dobra a zla. Romeo a Júlia, Hamlet,Othello, Macbeth, Kráľ Lear.

ROMEO A JÚLIA: tragédia. Konflikt sa odohráva medzi významnými rodmi Kapuletovcov a Montekovcov. Rodina núti Júliu sa vydať za grófa Parisa. Júlia sa chce vyhnúť sobášu a pošle Rómeovi správu, ktorú mu nedoručia. Rómeo sa dozvedá o údajnej Júliinej smrti, vráti sa a sám sa otrávi. Po precitnutí sa Júlia prebodne Romeovou dýkou. Znepriatelené rody sa zmieria nad zbytočnými obeťami svojich detí.

Historické hry: s vlasteneckým pátosom. Henrich VI., Richard III.

 

SLOVENSKÁ HUMANISTICKÁ A RENESANČNÁ LITERATÚRA (1500 - 1650)

RENESANČNÁ POÉZIA: zahŕňala historické piesne, ľúbostnú a duchovnú poéziu.

HISTORICKÉ PIESNE veršované epické básne, majú protitureckú a protihabsburskú tematiku, preberajú básnické prostriedky z ľudovej poézie => vyzdvihujú smelého hrdinu - jednotlivca.

 • Píseň o zámku muránském (1594), ktorú zložil Martin Bošňák.
 • Píseň o Sigetskom zámku (1566)
 • Píseň o Modrom Kameni, Divíne a Zvolene

 

DUCHOVNÁ POÉZIA: Ján Silván - Písně nové na sedm žalmů kajících: zbierka piesní.

 

RENESANČNÁ   DRÁMA

PAVEL KYRMEZER je autorom dvoch divadelných hier.

Komedia česká o bohatci a Lazarovi: dráma, spracúva biblický príbeh o boháčovi, ktorý za nemilosrdné správanie k biednemu Lazarovi príde do pekla.

Komedia nová o vdově je sociálne ešte kritickejšia.

JUR TESÁK MOŠOVSKÝ napísal hru Komedie ... Ruth. Voľne v nej rozvíja motívy biblického príbehu o Rút (statočná nevesta sa obetavo stará o svoju svokru).

 

BAROKOVÁ LITERATÚRA (1650 - 1780)

BAROK (z port. a tal. barocco, t. j. perla nepravidelnej formy, krivá perla).

Chmúrna spoločenská situácia: turecké nájazdy, tridsaťročná vojna, náboženské boje medzi katolíkmi a evanjelikmi, živelné pohromy => ľudí zmocňoval pesimizmus, beznádejnosť, zúfalstvo, nedôvera v pozemský život => istotu hľadali v nadpozemskom svete.

 

ZNAKY BAROKOVEJ LITERATÚRY:

 • vysoká štylizácia,
 • dekoratívnosť (ozdobnosť), pompéznosť (veľkoleposť), patetickosť (nadnesenosť),
 • pozemský svet sa zobrazoval ako odraz, znak, symbol duchovného sveta => nezobrazoval sa priamo, reálne,
 • Vedúcou ideou bola „vanitas vanitatum” (lat. márnosť nad márnosť).

 

BAROKOVÉ PROTIKLADY:

 • túžba po večnom živote - strach zo smrti,
 • myšlienka na večnosť - svetská radosť,
 • pominuteľnosť svetských vecí - túžba po svetskej nádhere.

 

TALIANSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA

TORQUATO TASSO - Oslobodený Jeruzalem: hrdinský epos, osudy prvej križiackej výpravy.

 

ANGLICKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA

JOHN MILTON - Stratený raj: duchovný epos, podáva biblický príbeh od stvorenia sveta po vyhnanie Adama a Evy z raja. Satan sa vzbúri proti despotickému Bohu, nahovorí Adama a Evu na hriech a oni potom musia odísť z raja. Satan so svojimi anjelmi symbolizuje puritánsky parlament, Boh a jeho anjeli absolutistického vládcu a jeho dvor.

Raj znovu nájdený: duchovný epos, pokračuje v biblickom námete pokúšania Krista v púšti.

 

ČESKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA

JAN  AMOS  KOMENSKÝ - posledný biskup Jednoty bratskej, pedagóg svetového mena.

NÁBOŽENSKÉ  SPISY. Labyrint světa a ráj srdce nábožensko-filozofická alegória.

PEDAGOGICKÉ DIELA. Didactica magna (Veľká didaktika): základné pedagogické dielo. Autor v ňom rozoberá zásady všeobecnej pedagogiky (veda o výchove a vyučovaní) a všeobecnej didaktiky (náuka o metódach vyučovania).

 

SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA

 • hospodársky a spoločenský úpadok,
 • protihabsburské povstania, reformácia, protireformácia
 • rôzne epidémie a mor,

Strediskom katolicizmu bola Trnava. Sídlila tu katolícka univerzita  a tlačiareň.

Evanjelici mali centrum na kolégiu v Prešove a na bratislavskom lýceu; tlačiareň mali v Levoči.

 

NÁBOŽENSKÁ POÉZIA vychádzala v spevníkoch - duchovná lyrika,

Katolícky spevník Cantus katholici. Písne katolické zostavil jezuita Benedikt Szöllösi.

Evanjelický spevník Cithara sanctorum - Písne duchovní staré i nové vydal Juraj Tranovský.

 

DIDAKTICKO-REFLEXÍVNA POÉZIA: mravoučné uvažovanie o živote človeka.

HUGOLÍN GAVLOVIČ - Valaská škola mravúv stodola. (t. j. životná múdrosť a skúsenosť pastierov) poskytuje čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení a praktických rád na základe morálnych zásad (= “mravov stodola”):

PETER BENICKÝ - Slovenské verše

 

 

MEMOÁROVÁ  A CESTOPISNÁ PRÓZA: Jej rozmach súvisel s veľkým tureckým vpádom na naše územie (1663) a najmä s nábož. prenasledovaním evanjelikov (1672-1674).

JÁN SIMONIDES: Väzenie, vyslobodenie a putovanie: strastiplný život v leopoldovskom väzení počas cesty na galeje. Pred Neapolom sa mu podarí ujsť. Cestou domov si všíma život a pamiatky vo veľkých a významných mestách (Neapol, Rím, Benátky, Halle).

 

ODBORNÁ  PRÓZA:

MATEJ BEL.: polyhistor, pochádzal z Očovej, rektor banskobystrického, neskôr bratislavského lýcea- Veľká ozdoba Uhorska

HISTORICKO-ZEMEPISNÁ VEDOMOSŤ O NOVOM UHORSKU. Obsahuje historické, zemepisné, národopisné a prírodovedné poznatky z niekoľkých uhorských stolíc.

ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR bol historikom, právnikom, riaditeľom viedenskej cisárskej knižnice. V diele O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci okrem obrany slovenského národa kritizuje neznesiteľne ťažký život poddaného ľudu a navrhuje zdaniť cirkev a šľachtu.