John Keats

31.10.2011 08:43

La belle dame sans merci

 

Keatsovu parafrázi starodávné bretaňské balady „La belle dame sans merci“ pokládají mnozí za jednu z nejkrásnějších anglických básní. Myslím si totéž a doufám, že Vás osloví a omámí stejně, jako omámila mne při jejím překladání.   A kdy jindy si ji připomenout, než   pár dnů před slavným keltským svátkem Beltine, plným čarodějnic, ale také lásky… Doufám jen, že narazíte – tak jako já –pouze na čarodějnice   milosrdné…

 

Co souží tě, ctný rytíři,

že sám a bled tu trávíš čas?

Již zvadl rákos v jezeru

i ptáků hlas.

 

Co souží tě, ctný rytíři,

že vyzáblý a zpustlý jseš?

Skrýš veverek je plná již

a sýpky též.

 

Tvé čelo je jak lilie

a na ní horké rosy dech,

v tvé tváři vadne růže květ,

to zmaru spěch.

 

Já potkal paní na lukách,

snad dítě víl a krásnou tak,

vlas předlouhý, krok lehounký

a podmanivý zrak.

 

Já věnec z kvítí udělal

a náramek a vonný pás,

tu její pohled láskou vzplál,

zněl sladce hlas.

 

Pak lehce nesl ji můj kůň

a já jen pro ni oči měl

a celý den mi její zpěv

 tak krásně zněl.

 

A našla kousky sladkých dřev,

též rosu, od lesních včel med,

pak cizí řečí šeptla mi:

„Já chci tě hned!“

 

Pak do své sluje vzala mě

a vzdychala zde slastně tak,

že jsem jí čtyřmi polibky

hned zavřel zrak.

 

Zde hýčkala mne, uspala,

pak dala vale sladkým dnům,

zde poslední se mi zdál sen,

kde chladný chlum.

 

V něm krále, prince viděl jsem,

z úst bledých slyšel výkřik znít:

„To kráska zcela bezcitná

ti vzala klid!“

 

A beznadějný smutek dal

tak hrozný škleb těm tenkým rtům;

pak procitnul jsem zcela sám,

kde chladný chlum.

 

A proto tady přebývám,

tak sám a bled tu trávím čas,

ač zvadl rákos v jezeru

i ptáků hlas.

 

Zdroj: www.macekvbotach.cz/nedelni-chvilka-poezie-tentokrat-s-la-belle-dame-sans-merci/

 

I.

Co je ti, bledý rytíři,
tak zmaten, váháš, v tváři žel,
již svadlo sítí u jezer,
pták oněměl.

 

II.

Co je ti, bledý rytíři,
tak zhublý jsi a zdrán,
veverky sýpka plna jest,
však pustý lán.

 

III.

Na čele tvém zřím liliji
jest vlhká děsem, zimnicí
však svadne bledá růže též
tvé na líci.

 

IV.

Já potkal ženu na nivě,
tak luznou jako dítě vil,
zrak divý, nožka křídlo jen,
vlas dlouhý byl.

 

V.

Já květy ozdobil jí skráň
i páže, tělo, — božský sen! —
jak v lásce na mne pohledla
a vzdychla jen.

 

VI.

Já zved ji svého na oře,
jen viděl ji, až západ byl,
u cesty stanouc, zpívala
tu píseň vil.

 

 

 

VII.

Hledala pro mne kořínky
a med a sladkou mannu tam
a divně zněl ten její vzdech,
ó jak tě ráda mám!

 

VIII.

Mne zatáhla pak v elfů sluj
a plakala a vzdychla pak
až divými jsem polibky
jí zavřel zrak.

 

IX.

A pak mne skolébala v sen
a já jsem snil — ó jaký sen! —
ten poslední, jemuž jsem vpad
na svahu hory v plen.

 

X.

Já bledé krále, panice zřel
a bledých bojovníků řad,
ti křičeli „damou sans mercy“
jsi pro vždy jat!

 

XI.

Já v šeru viděl její rty
se otevřely v děsný sten
já zbudil se na svahu tom
sám opuštěn.

 

XII.

A proto bledý bloudím zde
a váhám, v tváři žel,
kde svadlo sítí u jezer,
pták nezapěl.

 

Preklad: Jaroslav Vrchlický

 

***                ***                     ***

 

Tvou neměnnost a stálost, hvězdo, mít,

plát do temnoty noční oblohy,

jak trpělivý poustevník tam žít

a pozorovat z této polohy,

jak řeky plní svůj posvátný úkol

a omývají každý lidský břeh,

jak bělostný sníh přikryl zemi vůkol

a vytváří pel zimy na blatech…

Ach, ne! Chci raději tiše, bez hnutí

zas na ňadrech mé milé spočinout

a slastně cítit jejich klenutí,

být sladce vzrušen, nikdy neusnout,

jen tiše vnímat jejich něžný vzlet

a tak žít stále – nebo zemřít hned.

 

Když koncem února roku 1821 umírá v Římě na tuberkulosu pětadvacetiletý John Keats, najdou přátelé v kapse jeho pláště svazeček Shakespearových Sonetů a na jeho přídeští napsanou báseň -   poslední sonet pro milovanou Fanny Brawnovou. Osobně pokládám tyto verše za nejkrásnější anglický sonet vůbec a překládal jsem je s velkým potěšením…  

Zdroj: www.macekvbotach.cz/nedelni-chvilka-poezie-tentokrat-o-posledni-basni-johna-keatse/

 

Preklady Jaroslava Vrchlického:

Den zmizel

Den zmizel již a všecko sladké s ním

ret sladký, hlas, dlaň, sladší ňadra bílá,

dech sladký sdružen šeptům tajemným,

lesk očí, pasu tvar i pružnost milá!

Již zbledlo kouzlo poupat v rozpuku

a krásy paprsk zmizel, očím báj,

mně z loktu krásy v plném souzvuku

tvar luzný zmizel, teplo, lesk a ráj.

 

Že večer moh tak záhy vše mi brát!

Teď svátek — ne svatvečer na svém klínu

počíná vonné, bdící lásce tkát

pro skrytou rozkoš závoj hustých stínů,

já přes den lásky missal probíral,

bych teď se modlil, postil se a spal.

(preklad Jaroslav Vrchlický)

 

 

Hyperion

Hyperion/Kniha první

Hluboko v temném smutku údolí,

daleko svěžích jitra výdechů,

polední žhavých, hvězdy večerní,

dlel šedý Saturnus, jak z kamene,

tich jako tiš kol jeho doupěte;

kol hlavy jeho s lesem pial se les

jak s mrakem mrak. Ni vánek nehnul se,

ni tolik života, co v letní den

plod lehký vezme pýřné travině;

kam mrtvý padl list, tam zůstal též.

Bezhlase plynul potok, hynoucí

vždy více pro své padlé božstvo, v stín

se hale: ve svých třtinách Naiada

prst chladný na rty tiskla pevněji.

 

Šly pískem břehu velké šlépěje,

ne dál’, než kam krok jeho zabloudil,

kde spočinul pak. Na drn pravice

mu klesla stará mrtvě, lhostejně,

mdle, bez žezla; zrak zavřel bez říše:

co skleslou hlavou Zemi naslouchal,

své matce odvěké, snad v útěchu.

 

Moc žádná as’ by nepohnula jím:

kdos’ přišel však, kdo rukou laskavou

se jeho širokých dotk’ ramenou,

ač nezřícímu, s úctou kloně se.

To z dětství světa byla Bohyně;

při ní by štíhlé Amazonky zjev

byl trpasličí: za vlas Achilla

by jala, v šiji zhnětla; stavila

by prstem kolo Ixionovo.

Tvář měla velkou memfická jak sfinx,

jež v nádvoří snad stála paláce,

kdy mudřec k Egyptu zřel pro vědu.

Než mramor jiná byla však ta líc’:

jak krásná, jestli neučinil žal

nad Krásu samu žalu krásnějším.

Strach pátravý byl v jejím pohledu,

jako by neštěstí se počalo;

jako by mračný předvoj dnů byl zlých

svou zmrhal zášt a chmurný zadní šik

již pracoval svým hromem skupeným.

Svou ruku tiskla k místu bolnému,

kde buší srdce lidské, jak by tam,

ač nesmrtná, bol krutý cítila:

na Saturnovu šíji skloněnou

vložila druhou; kloníc se mu v sluch

rtů rýhou, slova hlasem velebným

a varhan zvukem děla hlubokým:

truchlivá slova, v naší řeči mdlé

jež as’ by zněla — slabým ohlasem

jen mocné mluvy Bohů pradávných! —:

„Saturne, vzhlédni! — vládce ubohý

a starý! Těchy nenesu ti, ne:

já říci nemohu: ‚Proč zasnul jsi?‘

neb nebe opustilo tě, a zem’

již nezná Bohem tebe, zbitého;

i moře se svým šumem velebným

se vymklo žezlu tvému; všechen vzduch

je zbaven zšedlé vznešenosti tvé.

Tvůj hrom, jsa vědom nových rozkazů,

nad naším padlým domem vzpurně hřmí;

a prudký blesk tvůj v paži nezručné

kdys’ klidnou zžíhá naši državu.

Ó strastná dobo! chvíle délky let!

plynouce dmete pravdu obludnou,

tak tisknete ji na náš matný bol,

že nevěra ni dýchat’ nemůže.

Spi, Saturne: — jakž mohla, bláhová,

jsem rušit’ dřímotné tvé samoty?

Jakž odemkla bych truchlé oči tvé?

Spi, Saturne! co u tvých nohou lkám!«

 

Jak v letní noci když sní vznícené

pralesů starci zelenořízí,

vysoké duby, kouzlem vážných hvězd,

a po celou noc sní tak bez hnutí,

krom lehkém, osamělém při vánku,

jenž tichem přijde, skoná, plynoucí

vzduch jako by jen jednu vlnu měl:

tak přišla, zašla slova ta; na zem’

co v slzách krásné čelo schýlila,

až její splývající vlas se střel

hedvábem hebkým jemu pod nohy.

V pomalých střídách měsíc rozesel

svých stříbrných dob čtvero do noci,

a stále oba tkvěli bez hnutí,

jak pravá socha chrámu pod klenbou;

Bůh ztuhlý stále ležel na zemi,

u nohou lkala truchlá Bohyně:

až posléz’ pozved’ starý Saturnus

své chabé oči, zřel své říše pád

a místa toho smutek s temnotou,

klečící krásnou Bohyni; tu děl

jazykem ochrnutým, jeho vous

co hrozně třásl se jak osyka:

„Ó něžná choti Hyperiona

zlatého, Theo, dřív’ jsem tušil tě,

než zhléd’ jsem líc’ tvou; vzhlédni, nech mne zřít

v ní los náš; vzhlédni, rci, zda slabý rys

ten Saturnův je; rci, zda Saturnův

hlas slyšíš; rci, to čelo vrásčité

a holé, zbavené své koruny,

je čelem Saturnovým? Kdo má moc

mě vrhat’ v zoufalství? zkad síla ta?

Jakž zmohutněla v rozsah takový,

když Osud sevřen zdál se ve statné

mé pěsti? Stalo se však; zdeptán jsem,

od božské činnosti vší zapuzen

a zbaven vlivu dobrotivého

v planety bledé, větrům rozkazův

a vodám, klidné vlády lidským žním,

všech konů, jimiž Božstvo nejvyšší

vší lásce ulevuje v srdci svém.

Já opustil jsem vlastní prsa svá:

svou pevnou totožnost, své pravé já

jsem kdesi mezi trůnem zůstavil

a tímto kusem země. Theo, hleď!

svůj otevři zrak věčný, ve prostor

kol zírej: v prostor hvězdný a přec’ v tmách;

ve prostor, jímž vlá život, sirou poušt;

v prostory ohně, v propast pekelnou.

Hleď, Theo, hleď! a rci, zda tvar či stín

zříš jakýs’, jenž se blíží na křídlech

neb voze, lítý, by se ujal zas’,

jež ztratil, nebes: úspěch zraje již,

jsem jist — být’ vládcem musí Saturnus!

Nadejít’ musí zlaté vítězství;

být’ Bozi svrženi, a rohy znít’

triumfů klidných‚ hymny slavnostní

ve zlatých mého sídla oblacích,

a hlasy něžných poselství a strun

ve škeblích dutých zvuky stříbrné;

a krásné věci nově stvořím, v žas

všem dětem nebeským; já rozkaz dám:

ó Theo! Theo! kde je Saturnus?“

 

Tou vášní strastnou na nohy se vzpial,

ve vzduchu zmítal mocně rukama,

svou kšticí drujdskou třás’, že kanul pot,

zrak plál mu v horečce, hlas jeho zmlk’.

Stál, hlubokých ni stonů Theiných

neslyše; za chvíli pak chrlil zas’

řeč takou: — „Zda však mohu stvořiti?

Zda mohu utvářet’? Zda udělat’

svět jiný, jiný vesmír, tento svět

by přemohl a v niveč rozdrtil?

Kde nový chaos? Kde?“ A na Olymp

ta slova našla cestu: pojal děs

tré zbůjců. Thea vylekala se,

tvář její značila však naději,

když hlasem děla živým, s úctou však:

 

„To vzmuží dům náš padlý: k přátelům

pojď našim, Saturne! pojď ztad a vzpruž

jich srdce; skrýši znám, z ní přišla jsem.“

Tak stručně: s prosebnýma očima

se brala zpět pak místem temnotným:

šel za ní, odvěkými houštěmi

krok řídila, jež poddávaly se

jak mha, jež k orlům lne, když vzlétnou z hnizd.

 

V oblastech jiných velké kanuly

též slzy, toho větší hoře, žal,

jenž pro řeč lidskou, péro přílišný:

Titani lítí v skrytu, v tíži pout

stenali pro moc starou, Saturnův

hlas v ostré strázni ždáli uslyšet’.

Však jeden z mamutího rodu měl

svou moc a vládu dosud, velebnost;

plamenný Hyperion v ohnivých

svých kruzích dosud stál, ssál kadidlo,

na Boha slunce vzrůstal z člověka,

však nejistě: jak hrozná znamení

smrtelné děsí, matou, tak se chvěl,

ne pro psů vytí, sov skřek odporný,

neb na návštěvu cestou k příteli

že náhle jeho umíráček zněl,

neb z věšteb při kahaně půlnočním;

děs rval však, obří síle úměrný,

Hyperiona. Jeho zářný hrad,

pyramid žhavým zlatem hrazený,

v stín cloněn obelisky ze spěže,

krvavě sálal spletí nádvoří

a kleneb, bání, žhoucích sloupení;

a všecky clony z jitřních oblaků

hněvivě plály: orlí peruti,

dřív’ Bohy, lidmi v žasu nezřené,

stín vrhaly sem; oři ržáli, dřív’

ne Bohy, lidmi v žasu slyšení.

Když okusit’ chtěl dýmů kořenných

z kadidla, dchnoucích s chlumů posvátných,

ne vůně jeho patro chutnalo,

než zhoubné mědi, chorých kovů pach:

když na západ se spavý uchýlil,

co krásný den byl zcela naplněn,

nespočal božsky v loži vysokém

a nesnil v melodií naručí,

zaháněl klidu milé hodiny,

jda ze síně v síň krokem obrovským;

co bez přístřeší, hlubokého snu

miláčci jeho stáli perutní

zdiveni, s bázní v chumlu, v úzkostný

jak dav se kupí v širých pláních lid,

když domy, věže zničil zemětřas.

Co zbuzen z Iedné ztrnulosti krok

co krok šel s Theou lesy Saturnus,

zanechav šera v týle, nachýlen

stih’ Hyperion prahu západu;

jak zvykle zámku dveře rozlétly

se v tichu lahodném, z trub slavnostních,

v něž vážní duli Zefiři, co zněl

zpěv volný sladkých zvuků přeletných,

a jako růže, v purpur oděná

a něžné vůně, chladná pro oko,

tak pro vznešenost přísnou tento vchod

se rozvil všecek, by jím vešel Bůh.

 

A vešel, plný hněvu vešel však;

na paty háv mu sálal plamenný

s praskotem, jako oheň pozemský,

etherné, jemné plaše Hodiny,

že chvěla se jich křídla holubí.

Dál’ z lodi v loď, v síň síní klenutou

se mihal, věnci světla vonného,

po dlažbě jasných arkád démantné,

až dosáh’ velké hlavní kupole;

a stanuv pod ní, lítý, nohou dup’,

základů z hloubi k výším cimbuří

zaduněl jeho vlastní zlatý stan;

než ustal tento hukot chvějivý,

hlas vyskočil, ne božsky zdrželiv,

mu v slova ta: „Ó dne a noci sny!

Obludné tvary! Strastné obrazy!

Přízraky, čilé v mrazných, mrazných tmách!

Příšery táhlé z černých bahnisek

plevelných! Proč vás znám? proč zřel jsem vás?

proč věčná podstať má tak vzrušena,

že zhléd’ jsem, poznal nové hrůzy ty?

Pad’ Saturnus, což padnouti mám též?

Mám opustit’ ten přístav poklidný,

své slávy kolébku, ten mírný pás,

ten tichý přepych jasu slastného,

křišťálná sídla, čisté svatyně,

svou celou zářnou oblast? Zpustlá jest

a prázdná, žádný z mých tu nedlí již.

Plápolu nezřím, třpytu, souladu —

jen tmu kol, smrt a tmu. I sem se, v střed

mých bydlišť derou temné přízraky,

by vládly, tupily a zastřely,

zdusily nádheru mou — Padnouti!

Ne, svědčiž Tellus slaném o rouše!

Své říše z hranic vztáhnu ohnivých

pravici strašnou, dítě zapudím

to hromovládné, zbůjce Joviše,

dím, starý Saturnus by sed’ zas v trůn.“

Tak řek’ a zmlk’, co těžká hrozba boj

mu s hrdlem vedla, ale nevyšla;

jak hlomoz množství lidí v divadle

se vzmáhá vždy, když „Ticho!“ volají,

tak za jeho slov bledé Přízraky

se zvedly, hrozné, mrazné trojnásob;

a z plochy zrcadelné, na níž stál,

mha vyvstala jak z kalné bařiny.

Bytostí úzkost mu se plazila

od nohou postupně až k temeni

jak pružný, svalnatý had obrovský,

jenž s hlavou, šíjí v křečech by se vlek’

v nadměrné strázni. Vyproštěn pak prch’

k východním branám, rosných hodin šest,

než úsvit v pravé chvíli měl se rdít’,

dech divý dýchal v spící průčelí,

od těžkých par je zjasnil, rozevřel

nad oceánu ledné proudy v ráz.

Planetný kotouč žhnoucí, po němž jel

z východu nebem denně na západ,

se točil oblak v cloně sobolí;

ne zastřen zcela, oslepen a skryt,

než tu i tam vždy sféry blysknavé,

oblouky, kruhy, mocné krojníky

zaplály, blesky sladcetvárné z tmy

halivé tryskly z hloubi nadiru

k zenithu — staré hieroglyfy,

jež mudrci a astrologové

o zraku bystrém, živší na zemi,

čtli úsilím své mysli, upřeně

po věky zříce: zašlé, mimo to,

co v troskách mocných kámen uchoval

neb černý mramor; význam, věda jich

již dávno zhasla. Slávou křídel dvé

měl kotouč ten, dvé skvoucích křídel, Bůh

když blížil se, vždy vzpiatých: z šera teď

jich obří péra vstávala, až kol

se střela všecka; oslonivý glob

co zatměn čekal božských rozkazů.

Rád by byl velel, trůn rád zaujal

a děl, by nastal den, však nadarmo.

Ne: — nemohl, ač Bůh byl prvotný:

dob nemoh’ v pohyb uvést’ posvátných.

Tož svítání, jak počínalo se,

v svém vzniku vázlo, jak již děno zde.

V let křepký stříbro křídel bratrských

svým okruhem se pialo. Předsíně

do černých noci zely oblastí;

a jasný Titan, novým šílený

zas’ hořem, nezvyklý se skláněti,

svou mysl v krušné tísni pod strastí

té chvíle sklonil; v strašný mračen tlum

teď na rozhraní dne a noci leh’

v své bolesti a lesku pohaslém.

Co ležel, Nebe svými hvězdami

na něho shlédlo soucitně, a hlas

mu Coelův z vesmírného prostoru

tak šeptal velebně a tiše v sluch;

„Ó nejzářnější z drahých dětí mých,

zrozený zemí, nebem zplozený.

Tajemství synu! činným nezjevný

ni silám při tvém vzniku! slastem tvým

a sladkým vznětům, jemným rozkoším

já, Coelus, divím se, jak přišly, zkad!

a plodům jich, v něž vzrostly, patrným

a pestrým; božským znakům, projevům

krásného bytí, neviditelně

vším věčným rozlitého prostorem;

ze vzešlých nově nejzářnější ty’s,

ó dítě! bratří svých a Bohyň všech!

Jste v truchlém rozbroji a bouří syn

se proti otci. Zřel jsem padat’ jej,

zřel, s trůnu jak můj prvorozenec

se skácí! Paže ke mně vzpínal, hlas

mne jeho dostih’ hromem, jenž mu zněl

kol hlavy. Zbled’ jsem, v páry skryl svou tvář.

Týž los ti též? strach matný mám, neb zřel

jsem nepodobné Bohům syny své.

Božskými stvořeni, vy božsky jste

pochmurní, nerušení, velební

jak mocní Bozi žili, vládnouce:

dnes ve vás strach zřím, naději a hněv;

účinky běsu, strázně; jako zřím

je v světě smrtelných též, u lidí,

již zmírají. — Toť strast, ó Synu můj!

zlou značíc zhoubu, náhlý děs a pád!

Leč pokus se; neb schopen jsi, neb jít’

kolkolem můžeš, viditelný Bůh,

a proti každé zlobné chvíli klást’

ethernou přítomnost: — já jsem jen hlas;

můj život životem jen větrů, vln, —

nad větry, vlny prospět’ nemohu:

však tobě lze. — Tož okolnost! buď

na výši; šíp chop u per, napiatá

než zasyčí tetiva. — Na zemi!

Tam najdeš Saturna a jeho žal.

Já střic’ ti budu slunce zářného

a dob tvých opatrovat’ pečlivě.“ —

Než zpola snes’ ten šepot prostorů

se k němu, Hyperion vstal a zved’

svá oblá víčka k hvězdám, zíraje,

co neustal; a stále hleděl k nim:

vždy tytéž jasné, mírné hvězdy zřel.

Tu zvolna k širým prsům schýliv se

jak norec v perlonosný oceán

přes okraj vzdušný vykročil a v noc

pak tiše ponořil se hlubokou.

(preklad Jaroslav Vrchlický)

 

Hyperion/Kniha druhá

V týž úder Času křídel širokých

kles’ Hyperion ve vzduch šumící

a Saturnus stih’ s Theou v truchlý stan,

kde Cybele a sbití Titani

stenali. Brloh to, kde posupný

v jich slzách neplál jas, kde cítili

své stony, neslyšeli pro mocný

však hukot vodopádů dunících

a bystřin sípavých, kdes’ řinoucích

se stále. Skály, k skalám čnějící,

skaliska, jako ze snu trysklá teď,

jak čelo k čelu piala obludné

své tesy: v pestrých, divných přízracích

tak tomu hnízdu strastí vhodný krov.

Ne na trůnech, na tvrdých oblázcích,

kamenných ložích dleli, železem

zježených lomech břidličných. Zde všech

nebylo: v poutech jiní strádali

neb bloudili. Gyges, Porfirion

a Coeus, Briareus s Dolorem,

Tyfon a nejsmělejší v útoku

vězněni byli v krajích, dech kde mřel;

v temnotném živlu jati; zaťaté

jich zuby skřípaly, a údy jich

jak žíly kovu byly zkroucené;

ni hnutí tu, jich srdce velká jen

bušila v strázni, hrozně drásaná

a krvavě, tep žití horečný.

A Mnemosyne světem bloudila;

vzdálena luny Foebe kráčela;

prostorem širým jiní brali se,

však nyní našli zde svou hroznou skrýš’.

Obrazy žití řídké, hozeny

kol širé ležely; jak strašný kruh

kamenů drujdských v pustém bahništi,

když mrazný dešť se řine na večer

v listopad šerý, kůr jich klenutý

je, nebe samo, zkalen celou noc.

Svůj krov měl každý, nedbal druhů svých

ni slovem, hledem, činem zoufalým.

Z nichž Creus; těžký kyj svůj železný

měl vedle sebe, v troskách žebro skal

běs jeho zračilo, než v muce kles’.

Japetus rovněž; v hrsti slizkou šíj’

měl hada; z hrdla jazyk dvojklaný

mu tkvěl, vší hladkou délkou mrtev byl;

a proto nemoh’ netvor soptit’ jed

do očí vítězného Joviše.

Zde Cottus; bradou vzhůru ležel sklán,

jakoby v bolu; stále o křemen

svou leb dřel krutě, ústa rozšklebiv

a oči v děsném konu. Asia

tu, z přemocného Cafa zrozená,

jež matku Tellus horší stála strast,

ač žena, nežli který její syn:

víc’ v myšlenkách než v hoři snědá tvář

ta byla, zříc svou slávu věštecky;

v stín palem její širá obraznost

svatyně kladla, chrámy soupeřné

na Oxu, svatých Gangu ostrovech.

Jak Naděj’ o kotvu se opírá,

tak opřela se, ne tak vábně, v kel,

jejž ztratil z jejích slonů největší.

Nad ní na těsné ploše útesu

o loket opřen leže chmuřil se

Enceladus, kdys’ krotký, mírný vůl

jak pasoucí se v klidu na lukách;

teď tygří běsnosti a mysli lví,

zuřivý přemítal a vymýšlel,

bylť metal hory válce v nedávné,

neváhav, mladší Bozi zděšeni

že v tvar se zvířat, ptáků měnili.

Dál’ Atlas byl; a vedle na znaku

tkvěl Forcus, Gorgon otec. Poblíž’ dlel

Oceanus, a Thetys, Clymene

jíž lkala v klíně do kštic zcuchaných.

Všech v středu Themis klesla u nohou

královny Opsy, zraku zastřené,

tvar neznatelný víc’, než hustá noc

když mísí s mračny smrků vrcholky;

a jiní, jichž jmen nelze uvésti.

Neb Musy křídla k výši když se pnou,

kdo zadržel by let jich? Jest jí pět’

o Saturnovi, jeho vůdkyni,

již vyšli krokem chabým, nejistým

z hlubiny hroznější. Nad chmurný tes

jich hlavy vyvstaly, jich postavy

vzrůstaly, na temeni kroky jich

až našly klid: tu Thea nad hnízdem

tím strastí chvějné paže rozpiala,

zrak koso vbodla v Saturnovu tvář:

v ní zřela děsný boj: Bůh nejvyšší

zápolil se vší bolu slabostí,

úzkosti, vzteku, bázně, želu, msty,

naděje, hněvu — hlavně zoufalství.

Však marně bil se s těmi mukami,

neb Fatum vlilo olej smrtelný

mu na hlavu, jed znesvěcující:

že Thea, polekána, nechala

ho v klidu jít’ dřív’ mezi padlý rod.

 

Jak smrtelných nás srdce sklíčené

víc’ trápí se a chvěje horečněj’,

když k domu blíží se, jejž plní žal,

kde jiná srdce chorá ranou touž;

tak Saturnus, když kráčel do středu,

ucítil slabost, byl by k druhým kles’,

však se zrakem se Enceladovým

tu setkal, jeho moc a ctihodnost

jím náhle šlehla vnuknutím; i vzkřik’:

„Titani, zde váš Bůh!“ — část vzdychla jich,

a jiní vyskočili, vzkřikli takž,

slzeli, lkali — v úctě schýleni;

a zvedši černý, řásný závoj, Ops

líc’ sinou, čelo bledé zjevila,

brv úzkých gagát, vpadlé oči své.

Šum hučí smrky bíle vzrostlými,

když Zima pozvedne svůj hlas; a ruch

jde nesmrtnými, Bůh když pokyne

tišivým prstem, že chce obtížit’

svůj jazyk nevýslovné myšlenky

vší váhou, hromem, hudbou, nádherou:

ten ruch jak v smrcích bíle vzrostlých šum;

když v horském světě ustane, ni zvuk

ho nesleduje již; když ustal zde

však mezi padlými, hlas Saturnův

jak varhany rost’, počínající

svůj zpěv zas’, jiné hudby přervané

kdy stříbrochvějný nápěv doznívá.

Tak vzrůstal: — „Ve svých prsou sklíčených,

jež soudcem svým a zpytatelem jsou,

důvodu nezřím, proč vám taký pád:

ni v zkazkách o dnu prvém, zkoumaných

ve staré knize z ducha o listech,

Uranus hvězdný prsty zářnými

již zachránil tmy s břehův, opadlé

když vlny do přítmí ji halily;

a knihu tu, již znáte, já vždy bral

si pevným podnožím: — ach, slabým tak!

Ni v ní, ni v úkazech, ni v symbolech

neb věštbách živlů, země vzduchu, vod

a ohně — v míru, válce, v zápolu

jednoho s jedním, s dvěma, se třemi

neb všemi, s jednotlivcem jiných tří,

jak s ohněm hlučně válčí vzduch, když proud

je deště dusí, tiskne v země tvář,

a když pak síru najdou, bědný svět

běs čtyřnásobný rve; — ni v sváru tom,

jenž skyt’ mi zvláštní znalost hlubokou,

důvodu nezřím, proč vám taký pád:

ne, nemohu, ač hledám, rozřešit’,

ač po únavu bádám Přírody

ve svitcích všeobsáhlých, Božstva z všech

vy Bohů prvorozená, jichž tvar

lze zřít’, proč síle vy jste podlehli,

nehrozné v poměru k vám. Jste však zde,

zmoženi, zbiti, zdeptáni jste zde!

Titani, dím-li: „Vzhůru!“ — stenáte:

„V prach!“ dím-li — stenáte zas’. Co mi lze?

Ó širé nebe! Otče nezřený!

Co lze mi? Rcete, Bozi bratrští,

jak lze nám válčit’, zkojit’ velký hněv?!

Svou radu vyslovte, neb Saturnův

je sluch jí lačen. Oceane, ty

přemítáš mocně, hluboce; a zřím

v tvé tváři, zmaten, přísnou poklidnost,

jež tryská z přemýšlení: pomoz nám!“

 

Tak skončil Saturnus; a Moře Bůh,

ne sofista a mudřec z athenských

snad hájů, myslitel však v tmách svých vod,

vstal s vlasem nezvlhlým, řka mručivě,

jak jeho jazyk v prvém úsilí

od písku dětsky postih’ širých pěn:

„Ó vy, jež sžírá hněv! jež vášeň rve,

již svíjíte se zbiti, živíce

svůj bol! Své smysly zahraďte, svůj sluch

zavřete! Neníť hlas můj řevem v běs.

Nechť naslouchá, kdo chce, co důkaz dám,

že vám jest ochotně se pokořit’:

a velkou těchu skytnu důkazem,

těchou-li jeho pravdu uznáte.

Nás zákon Přírody svrh’, hromu moc

však ne, ni Jovišova. Veliký

Saturne, dobře vesmír atomů

ty’s poznal; ale že jsi Vládcem byl

a slep jen čirou svrchovaností,

tvým očím cesta byla zastřena,

po níž jsem kráčel věčné ku pravdě.

Tož jako’s nebyl první z mocí všech,

tak nejsi poslední; toť nemožno.

Ty nejsi počátek, ni konec též.

Z chaosu světlo trysklo, z mateřské

tmy, plod to prvý varu vnitřního,

chmurného kvasu, v cíl jenž úžasný

zrál v sobě. Přišla chvíle zralosti

a světlo s ní, a světlo původce

své oplodnivši vyvolalo pak

též v život všecku hmotu nesmírnou.

V okamžik stejný naše rodiče,

tož Nebesa a Země, vyvstali:

ty’s prvorozen vzešel a pak my,

rod obrů, vládci nových, krásných niv.

Strast přijde z pravdy, má-li z ní kdo strast;

ó bláhovosti! neboť nahou snést’

vždy pravdu, všakou střídu klidně zřít’,

toť vrchol moci vládčí. Poslyšte!

Jak Nebesa a Země lepší jsou

než Chaos jest a Tma, ač vládci kdys’;

jak po nich zříme Zem’ a Nebesa

ve tvaru pevné, krásné vzhledem svým,

ve vůli, činu volné, v přátelství,

tisíce známek žití čistšího,

jde svěží dokonalost v patách nám,

moc v kráse silnější, z nás zrozená

a určená, by nad nás vynikla,

jak v slávě předčili jsme starou Tmu:

víc’ nejsme přemoženi, Chaosu

než námi vláda beztvarého. Prsť

zda šerá s pyšným lesem zápolí,

jejž živila a živí, krasším jí?

Můž’ popřít’ přednost hájů zelených?

Či závidí-li les snad holubu,

že vrká a má sněžné peruti,

by putoval, kde najde rozkoš svou?

Jsme takéť stromy, v krásných větvích jsme

ne bledé, samotářské holuby,

však orly zlatoperné chovali,

již vzlétli v kráse nad námi, jimž vlást’

je proto právem; zákon věčný to,

že krásou prvý prvý mocí svou

má být’: tož jiné plémě zhněte v žal,

jenž nás rve, jistě naše vítěze.

Mladého Boha Moří zřeli jste,

jenž svrh’ mne? Viděli jste jeho tvář?

A jeho povoz, všecek zpěněný

ušlechtilými okřídlenci, sám

jež stvořil? Zřel jsem jej, jak po vodách

ztišených spěchá, taký krásy lesk

byl v jeho očích, že mi rozloučit’

se bylo truchle se svou říší: dal

jsem žalné sbohem, sem jsem stih’, bych zřel,

jak bolestný los na vás dolehl;

jak dal bych těchu v hoři nejvyšším.

Přijmete pravdu, balšám budiž vám.“

 

Zda z přesvědčení zmateného snad

či z pohrdání mlčeli, když šum

svůj skončil Oceanus, nejhlubší

kdo zjeví myšlenku? Tož nehlesl

z nich žádný chvíli, pouze Clymene,

jíž nikdo nedbal: neodvětila,

jen kvílela však hektickými rty,

vzhlížejíc okem mírným, bojácně

když děla k lítým: „Otče, nejprostší

jsem hlas zde, a jen vím, že zanikla

již radost, že se nám vkrad’ v srdce žal,

by dlel v nich stále, jak se strachuji:

neštěstí věštit’ nechci, mníc, že tvor

tak slabý moh’ by pomoc odvrátit’,

jež právem měla mocných od Bohů

by přijít’; nechte mne mou starost říc’,

co slyšela jsem říci, pročež lkám

a znám, že nám již není naděje.

Na břehu, čárném břehu stála jsem,

kde vzduch jen sladký dýchal od země

poklidu, vůní, květů, stromoví.

Byl prolnut tichou radostí, jak já

svým hořem; příliš prolnut radostí

a jemně vlahým teplem; v srdci svém

že cítila jsem hnutí, tupit’, lát’

běd zpěvy, hudbou žalů samotě;

a sedši zvučnou šklebli vzala jsem

a šeptala v ni, snula nápěvy —

ó ne již nápěvy! co pěla jsem

a s bědnou dovedností do vánků

jsem slala temné škeble ohlasy,

s pobřeží lesnatého naproti,

ostrovu v moři, s vanem větru čar

se nes’, jenž zalil, zaplnil mi sluch.

Na písek škebli vrhla jsem, a proud

ji naplnil, jak duch můj plný byl

tím novým, slastným, zlatým nápěvem.

Smrt živá byla v tónů výronech,

ve zvucích všech, úchvatně plynoucích,

jež za sebou a v ráz přec’ padaly

jak perly, s vlákna náhle kanoucí;

pak jiný a zas’ jiný zpěv, jenž vlál

jak holub, vzlétší z oliv haluzí,

ne němým peřím, hudbou okřídlen,

kol hlavy mé, že hořem, radostí

jsem chorá byla. Hoře ovládlo,

já uši šílené si zacpala,

když, pronik clonou chvějných rukou mých,

všech zvuků sladší hlas zněl, volaje:

‚Ó Apolline! mladý Apolline!

Ó jitřně zářný, mladý Apolline!‘

Já prchala, mne sledoval, vždy zněl:

‚Ó Apolline!‘ Otče! Bratři! strast

kdybyste cítili mou! Saturne,

ji kdybys cítil, smělých neděl bys

mých skromných slov, že chtí být’ slyšena!“

 

Hlas její tek’ jak ručej bázlivý,

jenž plyna křemenitém po břehu

se bojí setkat’ s mořem: moře však,

jej potkavši, se otřáslo; neb hlas

mohutný Encelada velkého

jej zhltl vztekle: těžké slabiky

se řítily jak vlny zlovolné

v hltavé prorvy bradel; o paži

svou opřen nevstal v mocném zhrdání.

„Zda máme přemoudrého poslechnout’

či bláhového obra, Bohové?

Ni blesk za bleskem, zbůjce Joviše

až byla vyčerpána zbrojnice,

svět na svět na mých bedrech vršený,

mne více nedrásal, než dětinská

zde slova, kdy jsme s trůnu svrženi.

Ó mluvte, křičte! ječte! řvete přec’,

Titani spící! Zapomněli ran

jste, mrzkých poličků? Zda nesklála

vás paže mladíčkova? Zapomněl’s,

Vln klamný Vládče, jak jsi v mořích vřel?

Aj! slovem prostým vznítil jsem váš hněv?

Ó radosti! zřím, nejste zničeni;

ó radosti; zřím, očí tisíce

se jiskří mocně po odplatě.“ — Děl

a zved’ svou statnou postavu a stál,

a bez přestávky takto hovořil:

„Teď plameny jste, povím vám, jak žhnout’

a ether od nepřátel očistit’;

jak živit’ lítě křivohrotý plam

a spálit’ vzdmutý oblak Jovišův,

by mládec v stanu svém se udusil.

Kéž pocítí zla, které způsobil;

ač zhrdám radou Oceanovou,

mám větší bol pro víc’ než říší pád’:

dny míru zašly, klidu snivého;

dny, zhoubné války tolik neznalé,

kdy všechny luzné nebes Bytosti

vytušit’ ždály bděle našich slov: —

to, naše brvy než se vraštily,

kdy ret náš znal jen zvuky velebné;

to, věc než perutnou jsme poznali,

Vítězství, ztracené či dobyté.

A pamatujte, Hyperion, brat

náš nejzářnější, dosud neklesl —

hle, Hyperion! jeho jas je zde!“

 

Všech zrak tkvěl v líci Enceladově,

zře, Hyperionovo s jeho rtů

co jmeno plynulo ke klenbám skal,

na jeho vážných rysech bledý svit:

ne divých, neb zřel Bohy přemnohé,

jak sám byl, hněvivé. Vzhléd’ na všechny

a v každé tváři spatřil zářný jas,

skvělejší v Saturnově, jemuž šeď

se leskla kadeří jak bublinná

u kýlu pěna, v záliv půlnoční

když vplouvá příď. A v siném, stříbřitém

trvali mlčení, až náhle plam

jak zoře do všech strmých srázů vnik’

a chmurných, zapomnění truchlých míst,

do trhlin všech a starých slují všech,

na všechny výše, v každou šerou hloub’,

ať bezhlasou neb hlučně dravými

sípavou potoky: a odvěké

kol vodopády, prudké bystřiny,

dřív’ zahalené v tmu a hustý stín,

teď světlo zřelo, děs jich zjevujíc.

To Hyperion byl: — již na vrchol

žulový jasnou nohou stoup’ a stál

tam, bídu zře, již zradil jeho třpyt

mu ještě ohavnějším divadlem.

Vlas zlatý krátkých kučer numidských

a královský vzrůst velebný jak stín

mu pial se širý v jeho zářnosti,

jak Memnonovy sochy hmota pne

se při západu slunce poutníku

z Východu ztmělého: ston vyrazil

jak harfa Memnonova žalostný,

v myšlenkách ruce stisk’ a mlčky stál.

Zas’ jalo padlé Bohy zoufalství,

když zřeli sklíčeného Vládce Dne,

tvář mnozí odvrátili od světla:

však litý Enceladus zrakem šleh’

v rod bratrů; při jich žáru Japetus

vstal, Creus, Forcus, z moře zrozený,

a k sobě vrhli se, co sám se vzpial

v své výšce. Jmeno starce Saturna

ti čtyři vzkřikli; hlasně s vrcholu

odvětil Hyperion: „Saturnus!“

U Matky Bohů seděl Saturnus

a bez radosti v líci, Bohů všech

ač z dutých hrdel znělo: „Saturnus!“

(preklad Jaroslav Vrchlický)

 

Hyperion/Kniha třetí

Tak v hluku střídavém a pochmurném

zas’ klidu Titani se zmítali.

Jich zanech, Muso! Nech jich strasti jich!

Neb slabá’s opěvat’ tak hrozných muk:

bol osamělý nejlíp hodí se

tvým rtům a zpívající sirý žal.

Ó Muso, zanech jich! neb shledáš se

hned z padlých starých božstev s mnohými,

již bloudí marně pustých po březích.

Na harfu delfskou zatím zbožně hrej

a s vánkem z nebes v pomoc dechnou ti

též dorské flétny zpěvy lahodné;

neb aj! toť pro Otce je veršů všech.

Nechť září, červenou co barvu má,

nechť vzduchem růže prudce, horce žhne,

nechť večerní a jitřní oblaky

rozkošným rounem plynou nad vrchy;

nechť rudé víno, chladné zurčivý

jak pramen, kypí v číši; chaborté

nechť škeble v písku, velkých hlubinách

se vinou v zátoč všakou růžové;

nechť děva rdí se žhavě, vroucí již

by pocel zlekal. Jásej, ostrove

z všech Cyklad přední, Dele v zeleni

svých oliv, palem, luhy stínících,

topolů, buků, nejhlasnější zpěv

kde Zefyr dchne, a v hustém ořeší

pňů temných v stínu: zlatým námětem

jeť Apollo zas’! Kdež byl, Sluneční

když Obr v smutku druhů zářný stál?

Svou krásnou matku opustil v ten čas

a blíženku svou, spící v sídle svém,

a bral se za jitřního přísvitu

po břehu říčky podél proutí vrb,

až po kotníky v liljích údolí.

Již slavík zmlk’ a hvězdy nečetné

na nebi váhaly, co počal drozd

pět’ jemným hrdlem. V celém ostrově

nebylo sluje, skryté jeskyně,

kamž nevnikal by šumný ohlas vln,

ač v mnohý zelený skryt sotva zněl.

Naslouchal pláče, zářné kanuly

mu slzy na zlatý, jejž držel, luk.

Se zrakem přivřeným a zalitým

stál, když zpod drsných větví clonících

velebným krokem truchlá Bohyně

se blížila, a k němu, z pohledů

jak jejích zřejmo, bystrou tuchou svou

co uhod zmaten melodicky děl:

„Jak přešla’s moře, nohou netknuté?

Či dávná tvář a řízou oděná

ta postava až dosud v údolích

těch dlela nezřena? Já ovšem šum

jsem slyšel rouch těch v listí spadalém,

sám sedě chladném lesa ve středu.

Já šelest toho lemu volného

v travnatých samotách jsem sledoval

a viděl květy zvedat’ korunky,

když šumot ten se nesl. Bohyně!

ty oči zřel jsem již, jich věčný klid

a celou tvář, neb snil jsem.“ — „O mně snil’s,

vznešená děla bytost; zbudiv se

ty zlatou lyru našel’s po boku,

a když se tkly tvé prsty jejích strun,

vesmíru širý, neznavený sluch

naslouchal v strasti, rozkoši, jak div

se zrodil nový, libozvuký tak.

Zda divno není, byv tak obdařen,

že’s plakal? Jinochu, rci, jaký žal

že cítíš; truchlímť, slzíš-li; s tou sděl

svůj bol, jež na sirém tom ostrově

ti byla strážcem spánku, žiti chvil,

dne od mladého, prvně zpozdilou

kdy’s dětskou rukou utrh křehký květ,

až paže tvá kdy napjala ten luk,

hrdinský pro vždy. Dávné Moci zjev

taj srdce svého, starých, posvátných

jež trůnů zřekla se, že’s věštěn byl,

a pro vděk nově vzešlý.“ — Apollo

v ráz rozhod se se zrakem, prostým chmur,

tak děl, co jeho zpěvné bušilo

a bílé hrdlo slovy: — „Jmeno tvé

mám na rtech, Mnemosyne, nevím jak;

proč říc’ ti mám, co dobře zříš? Proč měl

bych snažit’ se, bych zjevil, co z tvých úst

ne tajemstvím by přišlo? Temné mi

a bolné, podlé zapomnění zrak

pečetí: pátrám, proč tak smuten jsem,

že zádumčivost víže údy mé;

tu v trávě usedám a naříkám

jak někdo, kdo kdys’ křídla měl. — Ó proč

se cítím proklatým a zlomeným,

když vzduch, jenž bez pout, toužně k nohám mým

se klade? zelený proč deptám drn,

jak mrzký patám mým? Tož neznámé

mi vylož věci, dobrá Bohyně:

jsou jiné kraje, než-li ostrov ten?

Co hvězdy jsou? Je slunce, slunce tu!

Svit shovívavý měsíce! A hvězd

tisíce! Ukaž cestu na kterous’

mi z krásných hvězd, k ní vzletím s lyrou svou

a slastí vznítím stříbra skvělost jí.

Já chmurný hrom jsem slyšel: Čí to moc?

Čí ruka, bytnost, jaké božstvo as’

ten rachot vzbouzí v živlech, na březích

co naslouchám zde planě, v bezpečné,

však bolné nevědomosti? Ó rci

mně, sirá Bohyně! při harfě své,

jež kvílí z jitra vždy a v soumraku,

ó rci mně, proč tak šílím v hájích těch?!

Ty mlčíš — mlčíš? Lze však úžasné

číst’ naučení v zmlklé tváři tvé:

mne Bohem činí mocné vědomí.

A jmena, činy, hrozné příběhy

a vzpoury, šeré zkazky, vznešenost

a skony, vládčí hlasy, stvoření

a zmary, vše se řine v rozlehlé

mi chodby mozku a mne zbožšťuje,

jak bych byl křepké víno, jiskřivý

pil vzácný odvar, a tak nesmrtným

se stal.“ — Tak Bůh, co očí, planoucích

mu pod úbělem skrání, stejný třpyt

na Mnemosyně světlem chvějivým

tkvěl pevně. Prudký vzruch jím třás’ a zžeh’

mu rudě údů krásu nesmrtnou:

byl jako u bran smrti bojovník;

neb spíše jako ten, kdož s nesmrtnou

se loučí, bledou smrtí, v bolesti

tak vřelé, bol jak smrti mrazný jest,

a v křeči divém v život umírá:

tak trpěl mladý Apollo; a vlas

pak, slavné zlaté kštice vlnily

se mu kol jemné šíje. Za strasti

té Mnemosyne paže vzpínala

jak ten, kdo věšti. — Posléz’ Apollo

vzkřik’; — aj! s všech jeho údů nebeských

— — — — — — — — — — — — — —

 

Óda jeseni

Ty dobo mlh a plodů zrajících,

ty slunce uzrálého věrný druhu,

s ním kane požehnání z dlaní tvých,

že střechy kynou v zralých hroznů kruhu,

s omšených jabloní že plod se chýlí

a zralost v jádro všeho proniká,

jímž kypí dýň a lísky slupka plní

se jádrem sladkým, květů veliká

jímž kyne v lukách žeň, kam včely pílí,

dnů teplých stálostí, že až se mýlí

neb cely plastvů jich se medem vlní.

 

Kdo ve tvých špižírnách tě neviděl?

Ba, mnohý tebe zřel u stodol vrat,

jak bezstarostně sedíš, kšticí spěl

ti vítr z řešet, neb tě viděl spát

na snopu polžatém výparem máku,

srp v dlani šetřil drn a sterý květ,

neb jindy sběrače jak zřel tě klasů

se snopem na hlavě skrz vodu spět,

neb stát u lisu jablečníku, v zraku

klid tichý, dlouho dívat se, jak v tlaku

vytéká šťáva zlatitého jasu!

 

Ty jara písně, kde jsou nyní teď?

Ó nepomni jich, máš svou hudbu taky!

Když mroucí zkvítá den skrz mraků zeď,

v zář růží stápí strniště, kdy mraky

much, jepic truchlí řeky na pobřeží,

se nesou výš a k zemi tíhnou zas,

jak vítr lehounký je tiše nese,

se strání zelených zní jehňat hlas,

tu z meze cvrček ozval se a svěží

hlas červenky od plotu zahrad běží,

křik vlaštovek se v sboru vzduchem třese...

(preklad Jaroslav Vrchlický)

 

Óda na melancholii

I.

Ne, nesestupuj tam, kde břeh je Lethy,

a neber jedovatou šťávu třtině

a nestrp, skráň tvou by věnčily květy,

tož lilek s hrozny, vzaty Proserpině.

Nesplítej růženec si z dříšťálů

a nevol černého si smrtihlava

za obraz Psychy, nevol sovu sobě,

by družkou byla tvojím ve žalu,

za stíny stínů druž se shrne tmavá

a bdělá úzkost zamží duši tobě.

 

II.

Však má-li smutek v duši tvoji skanout,

ať skane jako vláha s mraků padá,

již mrtvá poupata zas mohou vstanout,

již jarní prška na chlumy se skládá.

Svou bolest vůní rosných růží zkoj

a duhou, která spíná řeky břehy

a paeonie květy nádhernými,

a milka když ti vypovídá boj,

za ruku chop ji, v její hněv pln něhy

se v hlubé oči její zahleď svými.

 

III.

Jest s Krásou, s Krásou zmírající živa

a s Radostí, jež klade odcházejíc

prst na ústa, a s čárem, který stlívá,

na jed se, jak je mlsne včela, měníc.

Ba samé Rozkoše kde stojí dům,

tam melancholie si oltář staví,

jen tomu zjevný, kdo pln vášně plamů

k rtům číši plnou tiskne, v mžiku tom

duch cítí její moc a jako tmavý

pak prápor visí na zdi její chrámu.

(preklad Jaroslav Vrchlický)