Jozef Kvetoslav Holub sa narodil

01.06.2013 06:44

1. júna 1820 sa v Prietrži narodil Jozef Kvetoslav Holub, slovenský pedagóg. Zomrel 12. júla 1899 v, Revúcej.

Narodil sa 1. júna 1820 v Prietrži, okres Senica. Ľudovú školu navštevoval v Senici, maďarčinu si osvojil v Komárne, potom študoval na ev. lýceu v Bratislave, od 1841 medicínu v Prahe. Po nedokončených štúdiách medicíny v Prahe, neskôr v Pešti, pôsobil na viacerých miestach ako vychovávateľ (Istebné), homeopatický liečiteľ (Pešť) a v r. 1865–1874 bol profesorom prvého slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej, kde vyučoval aj na učiteľskom semenisku a v dievčenskom vychovávateľskom ústave. Po zatvorení školy sa živil doučovaním a liečiteľskou praxou - od roku 1874 sa venoval homeopatii a botanike. Autor ľudovýchovných článkov so zdravotníckou tematikou a početných rukopisov, väčšinou učebníc matematiky a iných prírodovedných predmetov, botanických a ľudovýchovných spisov, ktoré sú v Univerzitnej knižnici v Bratislave, pričom prispel k tvorbe novej slovenskej odbornej terminológie. Venoval sa predovšetkým homeopatii a botanike, najmä zbieraniu materiálu na kľúč určovania rastlín a hmyzu.

V jeho rozsiahlej rukopisnej pozostalosti sa nachádzajú práce z oblasti biológie, medicíny, z rôznych prírodovedných disciplín a geometrie – zväčša rukopisy učebníc, prednášok, preklady a podrobné výpisky z iných diel, terminologické slovníky a pod. Jedinou jeho publikovanou prácou bol článok na pokračovanie v časopise Dom a škola (1897): Ukážky merického delenia oblúkov uhlových a celej kružnice… Tejto téme, čiže problematike rovnomerného delenia kružnice a uhlov euklidovskou, prípadne inou konštrukciou sú venované aj jeho geometrické rukopisy zo spomínanej pozostalosti. Holubove práce o „uhlo- a kruhodelbe“, hoci boli príspevkami matematika–amatéra, boli prvými matematickými dielami napísanými s vedeckou motiváciou a zameraním v slovenčine.

Otec Michal Holub, hosp. správca. Matka Zuzana, rod. Schubertová. Manželka Alžbeta, vdova Bohurádová. Jozef Kvetoslav Holub mal syna a dcéru.

 

Zdroj: wikipedia.org