LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2011

21.04.2011 15:05

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Záhorské osvetové stredisko Senica
Národné osvetové centrum Bratislava
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava
v y h l a s u j ú
XXV. ročník celoslovenskej autorskej súťaže


LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2011


1. Podmienky súťaže:
- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne
publikované;
- súťaž je tematicky voľná a neanonymná;
- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp.
prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4
v troch kópiách a v slovenskom jazyku;
- súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický
útvar a pod.
- súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov
a študentov aj navštevovaná škola a ročník
2. Priebeh súťaže:
Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2011

 

3. Vyhodnotenie súťaže
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:
- pri nedodržaní podmienok práce do súťaže nezaradiť
- neudeliť niektorú z cien
Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2011

Ceny:
Hlavná cena - Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja 100,- €

Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:
I. kategória

1. cena do 33,- €
2. cena do 25,- €
3. cena do 17,- €

 

II. kategória

1. cena do 50,- €
2. cena do 33,- €
3. cena do 25,- €

 

III. kategória

1. cena do 66,- €
2. cena do 50,- €
3. cena do 33,- €

Výsledky budú publikované v Literárnom týždenníku a na www.infolib.sk
Súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú.