LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE

01.03.2012 13:03

Pojmy - literárne druhy: epika; spoločenská lyrika; ľúbostná lyrika; reflexívna lyrika; duchovná (náboženská) lyrika; čistá lyrika; prírodná lyrika, dráma.

Pojmy - literárne žánre: novela; román; sonet; komédia (veselohra); epos; sociálny román; psychologický román; tragédia; automatický text; absurdná dráma; detektívny román, populárna pieseň; balada; báj; podobenstvo (alegória), poviedka, činohra.

 

GENOLÓGIA: (lat. genus – rod, fr. genre = rod, druh => genológia)náuka o literárnych druhoch a žánroch  (literárnoteoretická disciplína)

LITERÁRNY DRUH (z hľadiska obsahu):

LYRIKA EPIKA DRÁMA
subjektívnosť objektívnosť objektívnosť
poézia - verš (próza  - veta) próza  - veta (poézia – verš) próza aj poézia
nesujetovosť sujetovosť sujetovosť
emocionálnosť – lyrický subjekt naratívnosť (dej sa rozpráva)  –  rozprávač, postavy dejovosť  (dej sa hrá) – postavy hrajú, konajú
statický motív dynamický motív dynamický motív
atemporálnosť temporálnosť (minulý čas) temporálnosť (prítomný čas)
monologickosť monologickosť dialogickosť
opis, reflexia rozprávanie dianie, akčnosť

LITERÁRNE DRUHY (z hľadiska formy) - HORIZONTÁLNE ČLENENIE TEXTU:

 • poézia: verš, strofa, spev; + nadpis;
 • próza: veta, odsek, text, kapitola, diel; + nadpis; pásmo rozprávača, pásmo postáv;
 • dráma: replika, dialóg (vnútorný monológ), výstup, dejstvo + nadpis.

ŽÁNER: súhrnný názov označujúci skupiny literárnych diel so spoločnými znakmi (tematickými, kompozičnými, jazykovými a formálnymi).

Žáner je historicky stabilný model (ale vyvíja sa):

 • dodržiavanie žánrových pravidiel: klasicizmus, realizmus,
 • nedodržiavanie žánrových pravidiel: romantizmus => žánrový synkretizmus -  stieranie a splývanie hraníc literárnych druhov a žánrov (napr. lyrickoepická báseň...).

ŽÁNROVÁ FORMA (varianta): každý žáner má viacero konkrétnych historických podôb.

 • epos: hrdinský, idylický, duchovný, moderný (reflexívny),
 • román: pastiersky, idylický, pikareskný, dobrodružný, kriminálny, hororový román,
 • rozprávka: dobrodružná, fantastická, historická, humoristická, realistická, zvieracia.

LYRIKA

vznikla zo slova lýra – hudobný nástroj, ktorým v antickom Grécku sprevádzali Gréci svoje piesne

SUBJEKTÍVNOSŤ: orientácia na stav lyrického subjektu alebo stav prostredia,

POÉZIA: lyrika sa najčastejšie prejavuje formou poézie => viazanej reči - veršom.

Niekedy sa lyrizácia využije aj v próze  (jednotkou je veta) – naturizmus, lyrizovaná próza, básne v próze.

NESUJETOVOSŤ: lyrický subjekt nevytvára dej ani sujet.

EMOCIONÁLNOSŤ: vyjadrenie citu, nálady, dojmu  lyrického subjektu.

STATICKÝ MOTÍV: motív ako najmenšia jednotka tematickej výstavby lyrického textu nevytvára dej.

ATEMPORÁLNOSŤ: motív nie je až tak závislý na časovej chronológii => nie sú usporiadané na základe sujetových princípov. Čas v lyrike sa môže vzťahovať na minulosť, prítomnosť aj na budúcnosť.

MONOLOGICKOSŤ: v lyrike nie je dôležitý dialóg, pretože v ňom  nie sú postavy iba lyrický subjekt.

DELENIE LYRIKY

NA ZÁKLADE 3 ZÁKLADNÝCH TYPOV VÝPOVEDE: vzťah SUBJEKT  – OBJEKT

 1. INTÍMNA: orientácia na SUBJEKT => subjekt je aj objektom
 • sebareprezentačná: vyjadruje vnútorné stavy, nálady, pocity lyrického subjektu (ĽÚBOSTNÁ, vlastenecká, náboženská - DUCHOVNÁ LYRIKA...).
 1. PREDMETNÁ: orientácia na OBJEKT => subjekt sa vyjadruje k objektu (môže nim byť aj sám) Potláča sa citovosť, orientácia na objekt je založená na =>
 • opise vonkajšej skutočnosti (PRÍRODNÁ lyrika);
 • úvahe (REFLEXÍVNA a meditatívna lyrika);
 • logických vzťahoch alebo asociácii (kreatívna; báseň pásmo, ČISTÁ LYRIKA...).
 1. APELATÍVNA: orientácia na OBJEKT => subjekt ovplyvňuje iný subjekt
 • obracia sa na adresáta (politická, občianska, didaktická lyrika...).

 

Lyrické žánre: báseň, pieseň,  modlitba, pásmo, kaligram, automatický text, populárna pieseň; podobenstvo (alegória), óda, poéma, epitaf, epigram, elégia.

 

ČISTÁ LYRIKA - ABSOLÚTNA POÉZIA: experimentálna básnická tvorba, ktorá nadraďuje formálne jazykovo-rytmické usporiadanie básnického textu nad jeho význam (ktorý ani nemusí existovať) => odvodzuje sa od teoretických úvah a tiež z názvu zbierky básní anglického spisovateľa Georgea Moora Pure Poetry (1924).

Samo Bohdan Hroboň; Velemir Chlebnikov, Paul Verlaine, Christian Morgenstern, Jiří Kolář, L. Novák, J. Seifert. I. Krasko => slobodná obraznosť, symbolizmus, senzuálnosť – rovnocennosť vnemov (zvuk, obraz, hmat, čuch...)

 

Velemir Chlebnikov: Zariekanie smiechom (1909)

Ó, rozosmejte sa, smejkovia!

Ó, zasmejte sa, smejovia!

Vy, čo smiechotavo smiešite a smiechavične smejníte,

ó, zasmejte sa usmievavo!

Ó, nadsmejavé rozosmiačiská -

Smiech smejivých rozsmievačov!

Ó, vysmej sa smejúčky,

smiech smiecharských smiechotárov!

Smejanstvo, smejstvo,

nasmej, ôsmej, smiešnťk, smieško,

smejaci, smejani.

Ó, rozosmejte sa, smiechoši!

Ó, zasmejte sa, smejovia!

Samo Bohdan Hroboň: ROZPEJÁNOK (1857)

Kvitni, ruža stolistá,

vievonija krasistá!

Vidmodeva, spevovieva,

ľubonieva, slavojeva,

svetlonenka tônistá,

zemnebianka javistá!..

Ruža-ruša voniduša,

od serduška rozkladuša,

od serdenka rozkvitaj,

ľubovôni spevitaj,

ľubovôni spevodaj,

stolistienka stoslavňaj!...

Od serduška zlat-slniuška,

rozrumienka, vônituška,

od serdenka zlat-slnienka,

od serdenka rozkvituj,

stospevčadiu soschytuj!...

 

DRUHY RÝMU: združený AABB, striedavý ABAB, obkročný ABBA, prerývaný ABCB, postupný ABCABC

 

DUCHOVNÁ LYRIKA: spojená s náboženstvom, vyjadruje duchovné potreby veriaceho človeka.

 • tlmočí odovzdanosť Bohu pri veľkom žiali (žalmy),
 • oslavuje Božiu vznešenosť, lásku či milosrdenstvo (hymny),
 • vyjadruje prosbu (modlitby, napr. u Dilonga alebo Rúfusa),
 • zamyslenie sa nad morálnou zodpovednosťou človeka (prekrýva s reflexívnou poéziou).

Katolícka moderna – Rudolf Dilong; Ján Motulko, Gorazd Zvonický, Janko Silan, Svetoslav Veigl, Paľo Oliva, Mikuláš Šprinc, Karol Strmeň, Pavol Gašparovič Hlbina.

 

AUTOMATICKÝ TEXT: text, ktorý vzniká náhodne, bez spolupráce jasného vedomia. Autori sa snažili dostať až na hranicu zrozumiteľnosti jazykovej štruktúry:

 • popretie tradičného obsahu a formy, orientácia na voľný verš,
 • ignorovanie logickej syntaxe: absencia interpunkcie, genitívna metafora (slzy tvojho smiechu),
 • hra náhody, spontánnosť tvorby => voľné asociácie - tzv. psychický automatizmus,
 • polytematickosť motívov,
 • absurdnosť, negácia logiky a racionality,
 • experimentovanie so zvukmi, s grafickou úpravou básne.

LITERÁRNE SMERY – AUTOMATICKÝ TEXT:

 • Surrealizmus: základy položil G. Apollinaire; predstavitelia - André Breton, Philippe Soupault, Paul Eluard, Louis Aragon.
 • Poetizmus: V. Nezval, K. Biebl.
 • Nadrealizmus: Rudolf Fábry (Uťaté ruky, Vodné hodiny hodiny piesočné, Ja je niekto iný), Pavol Bunčák (Neusínaj, zažni slnko), Ján Brezina (Nikdy sa nestretnem), Štefan Žáry (Zvieratník, Stigmatizovaný vek); Rudolf Dilong (Honolulu, pieseň labute; Mesto s ružou).

POPULÁRNA PIESEŇ: slovenská populárna pieseň sa zrodila v 30. rokoch dvadsiateho storočia a natrvalo ovládla scénu tzv. ľahkej hudby (ako protiklad k tzv. vážnej, opernej a symfon. hudbe).

1946 - Nečakaj ma už nikdy.(melódia - Zdenek Cón, text Otto Kaušitz (písal pod pseudonymom O. Ivančan).

Kamil Peteraj a Boris Filan: zakladatelia modernej slovenskej textovej tvorby

PREDSTAVITELIA:

 • Kamil Peteraj: Prúdy (P. Hamel), Collegium musicum, M. Žbirka, M. Gombitová, R. Grigorov; Pieseň Horehronie: textár K. Peteraj, skladateľ Martin Kavulič.
 • Boris Filan: Elán (Nie sme zlí, Hodina slovenčiny, Stužková, Tanečnice z Lúčnice), Prúdy (Čas malín) – knižne ich vydal vo výberoch Túlavý psík (1987) a 69 textov (1996). Pripravil scenár filmového muzikálu Rabaka (1989) so skupinou Elán.
 • M. Lasica: J. Filip, P. Lipa (Balada o štyroch koňoch), H. Hegerova, Z. Kronerová (Čerešne).
 • Ján Štrasser: Cyrano z predmestia, Neberte nám princeznú, M. Žbirka (Zažni, Prvá, Dvaja), Dežo Ursiny, Banket (Tlaková níž, Slon v porceláne), M. Gombitová.
 • D. Hevier: Team a Pavol Habera (Reklama na ticho, Láska necestuj tým vlakom, Severanka, Držím ti miesto), I.M.T. Smile (Ľudia nie sú zlí), Jana Kirschner (Líška), Pavol Habera & Karel Gott & Peter Dvorský (Svet lásku má), SuperStar (Kým vieš snívať).
 • Jozef Urban: 21-ročný vydal zbierku Malý zúrivý Robinson (dostal cenu I. Krasku) Originalita básnického vnímania sveta, jednoduchý poptextový štýl, „rebelantstvom bez príčiny“.  Voda, čo nás drží nad vodou (Elán): zb. - výber z piesňových textov.

PODOBENSTVO (ALEGÓRIA): druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja (motívu, myšlienky, postavy, udalosti), ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo. Na princípe alegórie môže byť postavené celé dielo. S alegóriou sa stretávame najmä vo zvieracích bájkach (Ezop, La Fontaine, Krylov), kde sa zvieratá personifikujú.

BÁSNICKÉ FORMY:

SONET: vznikol v 13. storočí (Giacomo da Lentini r. 1250) - 14 veršov: dva 4 veršové a dva 3 veršové strofy. Na konci básne je pointa. Zastaraný slovenský názov sonetu je znelka.

Historické delenie sonetu:

 1. TALIANSKY SONET: D. Alighieri, Michelangelo Buonarotti, Francesco Petrarca (kráľ sonetu).

Pôvodne bol talianský sonet rozdelený do osemveršia a šesťveršia:

=>  Osemveršie (propozícia) – ABBA / ABBA. Šesťveršie (riešenie) – CDE/CDE (CDC/CDC.)

Francesco Petrarca: básnická zb. Spevník u nás Sonety pre Lauru - zbierka 366 básní -  sonetov, balád a madrigalov

Básne venoval - Laure (de Noves) – nenaplnená, platonická láska: v polovici 14. storočia padla za obeť morovej nákaze, mimoriadne pohnutie v jeho duši.

JAZYK: ako jeden z prvých začal používať ľudový jazyk (dovtedy sa používala latinčina) - hovorová toskánčina obohatená o latinčinu a provensálčinu.

Téma: hold duchovným vlastnostiam aj fyzickej kráse plavovlasej ženy.

 1. ANGLICKÝ SONET: John Milton, William Shakespeare (sonet shakespearovský).

Anglický sonet: tri štvorveršia a jedno dvojveršie (couplet - nečakaný tematický obrat).

 • Rýmová štruktúra: a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g. (striedavý + združený rým).

 

Ďalšie básnické formy: gazel, rispet, rondel, akrostichon, sestina, stanza

GAZEL: orientálna básnická forma zložená z 5 až 15 dvojverší.  Vzorec: A A B A C A D A E A.

Prvé dvojveršie sa rýmuje navzájom, pričom v ďalších párnych veršoch sa znovu vyskytuje ten istý rým. Opakovať sa môže aj slovo alebo slovné spojenie na konci párnych veršov za rýmom => opakuje sa to, čo je nositeľom hlavnej myšlienky => ľúbostná poézia - opakovanie a stupňovanie zdôrazňuje v ňom ľúbostné vyznanie. V slovenskej poézii je výskyt raritou, príklad je zo staršej literatúry:

Zo staroby, hľa, v mladosť prechádza zas obzor!

i škovrán rozvil prípor jasotných krás v obzor,

v ňom šveholom vlá, vlaním šveholí,

až celý schvie sa i je jediný hlas — obzor.

O dušo smutná, väzbu všednosti,

tú klietku tvoju tiež už otvoriť čas! Obzor

toť šíry čaká, zve ťa v objatie

jak milenec, má v tvári láskavý jas obzor,

smev na rtoch, v očiach túhy paprsky:

nuž nemeškaj — jak vídal často som vás, obzor

a teba, splyňte opäť v radosti!

P. O. Hviezdoslav: Zo staroby

 

RISPET: ľudová lyrická báseň toskánskeho pôvodu zo 14. stor. – erotická a ľúbostná poézia. V slov. poézii - V. Mihálik (Rispet, Rispety z trinástej komnaty). Vzorec: 8 veršov (1x štvorveršie a 2x dvojveršie). => A B A B  /  C C  /  D D.

Dedinská noc je hlboká a hustá.

Ticho. Len konca záhrad šumí splav.

A splýva s ním, čo vyšlú tvoje ústa —

páli ma správa z naj smädnejších správ.

 

Na ústa ústa. V siločiarach studne.

Nech z prameňa nám nikdy neubudne.

 

Jak márne mušky podpaľujú tmu.

Zažeň, noc, zažeň tieseň záludnú!

 

M. Chudá: Rispety o láske

TERCINA: 1. verš sa rýmuje s 3., 2. verš s 1. a 3. veršom nasledujúcej strofy a 2. verš druhej strofy sa rýmuje s nepárnymi veršami nasledujúcej strofy. => trojveršová strofa – A B A  /  B C B  /  C D C + báseň sa však po tretej strofe nekončí, ale pokračuje takto ďalej - celú formu uzatvára samostatný verš (rýmuje s párnym veršom predchádzajúcej strofy):

Celá si mu vsiakla do kože.

Možno, že si a možno práve taká.

Práve taká. Bože, prebože.

 

Už ani smrť ho z domu nevyláka.

A môžeš prísť preňho do rečí:

ulakomila si sa na tuláka.

 

Ak stratí ta, bude kto vie čí.

A nebo miesi mračná popolavé.

Ak bude tvoj, bude človečí.

 

Ak nájde ta jak zrkadielko v tráve.

M. Válek: Z vody

RITORNEL: forma podobná tercíne => tri trojveršové strofy - rýmujú sa nepárne verše - A B A  /  C D C  /  E F E. prostredný sa nerýmuje ani s jedným veršom.

Niekedy za posledným trojverším nasleduje ešte samostatný verš - rýmuje s párnym veršom predchádzajúcej slohy.

Pochádza z talianskej poézie, odtiaľ sa rozšíril do francúzskej literatúry. V slov. lit. - P. O. Hviezdoslav (Letorasty II.), V. Beniak:

Chvíľa donáša a je z toho verš,

maličký, krehký, trochu vzdychajúci,

aj trošku hrejúci jak kožuch-nerz.

 

Stroj, čo sa dušou volá, ide mi.

Vidíte, že som človek ešte súci,

mám k vrabčím letom odraz na zemi,

 

aj odletím vám neustrážený

ako vrabec za zrnom na humnici,

alebo jak motorček skazený

 

zastanem, Peter, celkom pri vrátnici.

V. Beniak: Ritornely proti smrti

RONDEL: forma stredovekej, románskej poézie => 12 - 15 veršov, 3 strofy – striedajú sa v nich dva rýmy. V klasickom type sa prvé dva verše z prvej slohy opakujú na konci druhej slohy a celú báseň uzatvára prvý verš textu v nezmenenej podobe. Niekedy sa prvé dva verše z prvej slohy opakujú ako refrén na konci druhej a tretej slohy:

Mám pod jazykom stovky šťastných piesní —

smrť si ich vezme ako obolos.

Až osamieš, len dobrou slzou zros

ich zamlčaný jasot, lebo dnes mi

zápasiť treba s krutejšími besmi

v hodine trýzní, úzkosti a hrôz.

Mám pod jazykom stovky šťastných piesní —

smrť si ich vezme ako obolos.

 

Ó, duša moja, na kolená klesni

a o dar lásky, najcennejší lós

lakomých rokov, bez prestania pros.

Vedz, že aj dnes, keď hyniem v toľkej tiesni,

mám pod jazykom stovky šťastných piesní.

V. Mihálik: Jesenné rondely

AKROSTICHON: začiatočné písmená alebo slabiky jednotlivých veršov vytvárajú slovo alebo vetu, najčastejšie meno autora alebo adresáta, venovanie milej.... => obľúbený v stredovekej a renesančnej poézii F. Villon.

=> ďalšie formy – prostredné písmena verša – mezostichon; posledné  písmená – telestichon.

 

EPIKA

gréc. epikos =dejový, vyrozprávaný, je to rozprávanie o určitej udalosti.

OBJEKTÍVNOSŤ: orientácia na dianie v ľudskom životnom svete, základným princípom usporiadania epických žánrov je dej.

PRÓZA aj POÉZIA: môže sa prejaviť formou prózy (neviazaná reč) aj formou poézie (viazaná reč).

 • Epické veršované žánre: epos, balada, ale veršovaná môže byť aj rozprávka, povesť,
 • Epické neveršované žánre: bájka, báj, novela, poviedka, román, rozprávka, povesť,

SUJETOVOSŤ: => dejovosť,

 • FABULA: priama realizácia deja v texte na základe časovej a príčinnej postupnosti,
 • SUJET: je literárne stvárnenie fabuly, t.j. usporiadanie dejových zložiek (text môže začať smrťou postavy a až potom sa vrátime k jej životu).

NARATÍVNOSŤ: => ROZPRÁVAČ, POSTAVY

 • rozprávač rozpráva príbeh, dej, v ktorom vystupujú postavy, v priestorečase. Rozprávač je fiktívnym subjektom (nejde o autora).
 • dej = interakcia subjektov (postava a prostredie, medzi postavami) a vecných okolností.

DYNAMICKÝ MOTÍV: najmenšia jednotka tematickej výstavby epického textu, vytvára dej.

TEMPORÁLNOSŤ: => ČAS a PRIESTOR (časopriestor - chronotop).

 • motív je závislý na časovej chronológii, resp. jej spracovaniu v sujete => motívy sú usporiadané na základe sujetových princípov
 • rozlišuje čas rozprávania a čas, ktorý je predmetom rozprávania. Obyčajne je čas rozprávania kratší ako čas príbehu. V epike prevláda minulý čas.

MONOLOGICKOSŤ: rozprávač rozpráva príbeh, prerozpráva aj rozhovor (dialóg) medzi postavami príbehu => musí byť jednoznačne oddelená reč rozprávača a postáv.

 

Epické žánre: epos, poviedka, novela, román, balada; báj.

Nesujetové žánre: prostriedkom nesujetovej (vecnej) prózy je opis, úvaha

 • ľudové: riekanky, hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky, epigramy, anekdoty
 • cestopis – princíp priestorového opisu; letopis – princíp chronologického radenia javov
 • životopis – princíp biografickej charakteristiky

POVIEDKA

NOVELA

ROMÁN

epický žáner krátkeho rozsahu

epický žáner stredného rozsahu

žáner veľkej epiky

 1. zobrazuje jednu zápletku,
 2. jednoduchý dej,
 3. dôležitú úlohu má rozprávač,
 4. málo postáv, 1 hlavná postava
 5. Postavy: sú hotové, nevyvíjajú sa,
 6. voľná kompozícia,
 7. čas – krátky úsek života,
 8. využívajú sa opisné prvky.
 1. viaceré udalosti vyznačujúce sa neobyčajnosťou, originálnosťou,
 2. menší počet postáv
 3. detailné  sa zobrazuje konanie a vedomie ľudí,
 4. postavy sa nevyvíjajú,
 5. potláčajú sa pritom opisné zložky, epizódy a digresie, čím sa líši od poviedky,
 6. obmedzený čas deja,
 7. pointa, výrazné zakončenie.
 1. veľký rozsah, dejovo bohatý,
 2. hlavná dejová línia (aj viaceré) a vedľajšie dejové línie,
 3. množstvo postáv v zložitých vzťahoch, situáciách, hlavné a vedľajšie postavy,
 4. postavy sa vyvíjajú,
 5. dlhšie časové rozpätie (aj celý život postavy, generácie...),
 6. boj protichodných síl,

 

dobrodružný, vedeckofantastický,

psychologický, sociálny, detektívny,

životopisný, autobiografický,

cestopisný, dobrodružný, historický

 

SOCIÁLNY ROMÁN: autor zobrazí myslenie a konanie postáv tak, že zdôrazní ich závislosť od sociálnych skupín, do ktorých patria,

Martin Kukučín: Dom v stráni; Milo Urban: Živý bič;

SOCIÁLNY TYP: autori dospeli k ustálenému typu literárnej postavy, ktoré v sebe akoby skoncentrovali všetky vonkajšie i vnútorné vlastnosti predstaviteľov tej spoločenskej skupiny, na ktorú autor zameral svoju pozornosť.

 

PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN: autor sa viac zameriava na vykreslenie a zobrazenie duševného života a vnútorných reakcií postáv ako na objasnenie vonkajších príčin ovplyvňujúcich ich správanie. => Erich Maria Remarque: Na západe nič nového; Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest; Jozef Cíger-Hronský: Jozef Mak

Jozef Cíger-Hronský: Jozef Mak: autor ho napísal rýchlo => Vybral sa na dovolenku do horehronskej dediny Heľpa, v škole si prečítal obecnú kroniku a vytvoril si románovú predstavu o ľuďoch a obci na prelome storočia. Niekoľkotýždňový pobyt mu stačil na vytvorenie diela => Hronský použil v románe Jozef Mak viaceré zápisy z dedinskej kroniky (skutočné predlohy pre niektoré postavy -Hiriačik, skutočné mená - Mak, Meľoš, Kubanda) a miestne chotárne názvy (Hudákov, Teplica).

Použitie priezviska Mak - symbolické vyjadrenie malosti a ničotnosti hlavnej postavy, hrdina nielenže neprotestuje navonok, ale vzdoruje mlčky. Proti osudu sa bráni inštinktom.

 

DETEKTÍVNY ROMÁN: oblasť zväčša zábavnej literatúry založená na príbehu s tajomstvom pri odhaľovaní okolností kriminálneho prípadu (zločinu).

Za pôvodcu dnešnej detektívky sa považuje romantický americký básnik Edgar A. Poe (Zlatý chrobák, 1843: symbióza imaginácie a precíznej deduktívnej logiky). => na Poeov odkaz nadviazal v Anglicku sir Arthur C. Doyle, pôvodca románov a noviel s hlavnou postavou Sherlocka Holmesa. => novú kvalitu priniesla tzv. „drsná škola" v Amerike (Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Erle S. Gardner).

Známi detektívi: Sherlock Holmes (A. C. Doyle; Philip Marlowe (R. Chandler); Hercule Poirot (A. Christie); komisár Maigret (G. Simenon)

 • typ anglickej detektívky: rekonštrukcia okolností kriminálneho prípadu postavou detektíva,
 • typ americkej detektívky: charakteristická pre diela „drsnej školy“. Detektívi sa z noblesných salónov, preniesli do ulíc veľkomiest, kde vládne organizovaný zločin, zabijaci, skorumpovaní politici. => do príbehu vstúpila krutosť a detektívka sa stala analytickým sociálnym románom -  cieľ:  zrovnoprávniť ho s inými žánrami „veľkej“ literatúry.
 • príbeh založený na poznaní páchateľa: divák nesleduje pátranie po neznámom páchateľovi ako v klasickej detektívke, ale jeho identitu pozná už na začiatku filmu => úlohou nie je nájsť vraha, ale dokázať mu zločin - Columbo

 

EPOS: je rozsiahla epická veršovaná skladba s bohato rozvetveným dejom. Hovorí o veľkých kolektívnych udalostiach (vojny, expedície...), pod vedením veľkých hrdinov. Patrí medzi najstaršie literárna žánre vôbec. Často sú hybnými silami bohovia a polobohovia.

Epos o Gilgamešovi, Ilias, Odysea, Hollý (Svatopluk)...

 

BALADA: epický žáner so smutným, až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver. Obsahuje aj prvky lyrické, aj prvky epické, aj prvky dramatické.

 

BÁJ: Tiež mýtus; žáner zameriavajúci sa na mytológiu; najstaršia podoba ľudovej prózy. Podľa námetu sa rozdeľuje do štyroch skupín:

 1. kozmogonická (pôvod sveta)
 2. etiologická (pôvod člováka, zvierat a rastlín)
 3. historicko-kultúrna (objavy vecí, remesiel, umení a vied)
 4. hrdinská (o predkoch, obrancoch rodu)

DRÁMA

V širšom význame - literárny druh, ktorý je rovnocenný s lyrikou a epikou.

V užšom význame - dramatický žáner ( tragédia, dráma).

 

VZNIK DRÁMY: v antickom Grécku

 • grécky herec Thespis vyčlenil jedného herca a zbor (chór),
 • Aischylos uviedol na javisko 2 herca - umožnil vznik dramatického dialógu,
 • Sofokles zaviedol na javisko 3 herca, obmedzil úlohy zboru zavŕšil vývin gréckej tragédie.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DRÁMY:

 • neprítomnosť rozprávača,
 • verš/próza,
 • sujetovosť, dejovosť, prítomný čas,
 • dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie,
 • dynamické motívy – nie každý motív a konflikt z reálneho života je prenosný do divadla.
 • dialogickosť, hovorovosť,

VNÚTORNÁ KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • expozícia (úvodná časť) - uvádza diváka do čias a prostredia, oboznamuje s postavami,
 • kolízia, konflikt – zápletka: udalosť s rozhodujúcim vplyvom na vývin a priebeh deja,
 • kríza - zauzlenie (kulminácia, vyvrcholenie),
 • peripetia - rozuzľovanie (dejový obrat) - nečakaný dejový obrat ako retardujúci prvok,
 • katastrofa (rozuzlenie) - riešenie konfliktu.

VONKAJŠIA KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • Replika: prehovor jednej osoby alebo lit. postavy (zákl. jednotka dialógu).
 • Dialóg (polylóg): rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami. Musí mať aspoň 2 repliky.
 1. Symetrický dialóg, striedajú sa repliky A,B.
 2. Asymetrický dialóg – postavy prestanú komunikovať - vnútorný monológ.
 • Monológ: neprerušovaný prehovor jednej postavy, nie je súčasťou dialógu.
 • Vnútorný monológ: výpoveď osoby, kt. táto adresuje sama sebe (myslená).
 • Výstup - zmena počtu osôb na scéne – príchod alebo odchod ďalšej osoby.
 • Scéna (obraz) - uzavretá, dejovo rozvedená časť, širšia ako výstup, ale užšia než dejstvo - zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku.
 • Dejstvo - celok, ktorý má svoju čiastkovú expozíciu, zápletku i jej čiastkové rozuzlenie - časti hry oddelené zvyčajne spustením opony.
 • Scénické poznámky: v zátvorkách, osvetľujú miesto deja, konanie a pohyb postáv.

DRAMATICKÉ ŽÁNRE

TRAGÉDIA: je najstarší dramatický žáner.

 • boj jednotlivca, prípadne skupiny s nepriateľskými silami => smrť hlavného hrdinu,
 • Hrdinom tragédie je vždy výnimočný človek, ktorý nerobí kompromisy ale odvážne ide za svojim cieľom => jeho činy sú morálne hodnotné a v divákovi vyvolajú katarziu (očistenie).
 • tragédia mala obyčajne päť dejstiev. Dodržiavala sa pritom jednota miesta, času a deja.

 

KOMÉDIA:  podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. Hrdinom komédie nemôže byť človek tragický a výnimočný – iba bezvýznamný človek. Vznikla v Grécku (Aristófanes) a v Rím­skej ríši (Plautus)

 • situačná komika: zakladá sa na grotesknosti, smiešnosti situácie, v ktorej sa vyskytnú postavy
 • charakterová komika: zakladá sa na komickosti charakterov postáv

 

VESELOHRA: je názov pre novodobú komédiu. Rozdiel medzi komédiou a veselohrou spočíva v tom, že vo veselohre postavy vedia o svojej smiešnosti, preto si „strieľajú“ aj zo seba. V komédii sa postavy tvária vždy vážne, sú typologicky vyhranené.

V stredoveku  sa náboženské hry hrali v chrámoch (scény zo života Krista a svätých) => svetské scény z evanjelií a humorné scénky sa v chráme nemohli hrať, preto sa začali inscenovať pred kostolom - veselohra.

ZAKLADATELIA SLOVENSKEJ VESELOHRY: Ján Chalupka (Kocúrkovo, 1836), Jonáš Záborský (Najdúch, 1865) a Ján Palárik (Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, 1860; Inkognito, 1858) => písali pre široké vrstvy obyvateľstva, preto si zvolili za žáner ľahkú, nenáročnú a úsmevnú veselohru (nie náročnú tragédiu, resp. komédiu).

DVA NAJDÔLEŽITEJŠIE KONFLIKTY SLOVENSKEJ VESELOHRY TÝCH ČIAS:

 • napätý vzťah medzi aristokraciou (zemanmi) a ostatnými spoločenskými vrstvami (vzdelanci, mešťania, roľníci a remeselníci)
 • snaha uvedomelých predstaviteľov všetkých vrstiev nášho národa zabrániť rodiacej sa maďarizácii Slovákov.

 

ČINOHRA: je dráma v užšom zmysle. Vyvíjala sa popri tragédii a komédii od 19. storočia. Zobrazuje vážne spoločenské problémy. Základom jej dramatického napätia bývajú rozpory medzi postavami.

DRAMATICKÉ UMENIA

SYSTÉM DRAMATICKÝCH UMENÍ:

 1. Divadlo – audio-vizuálne umenie.
 2. Film – technické audio-vizuálne umenie.
 3. Televízia – tech. audio-vizuálne umenie.
 4. Rozhlas – tech. audiálnym umenie bez možnosti využitia zrakového princípu.

HEREC: je spojením medzi autorom (textom), režisérom a divákom => vytvára hereckú postavu => postave bez herca neexistuje (herec – človek, herec – bábka – bábkoherec)

Pre existenciu divadelného tvaru je nevyhnutnou podmienkou jeho existencie => všetky ostatné divadelné zložky sa prejavujú iba skrze herca, jeho konanie a významy, ktoré vytvára

 

REŽISÉR: hru prečíta, upraví, vyberie hercov, vytvorí koncepciu javiska, určuje atmosféru a zameranie  inscenácie. dáva pozor, aby hru nenadinterpretoval=> má pozíciu druhého autora

vedie herca, scénografa, hudobného skladateľa, choreografa...

 

DRAMATURGIA: prípravná umelecká činnosť

DRAMATURG: je poverený výberom a zostavovaním repertoáru - repertoár býva zostavovaný s veľkým časovým predstihom (aj niekoľko rokov dopredu) => určuje smerovanie divadla, kolektívu….

 • zabezpečuje literárnu prípravu diela a ideové - zameranie inscenácie preklad – literárna časť práce dramaturga
 • práca s verbálno-hereckými prostriedkami  a režijno-koncepčnými postupmiu + spolupráca s režisérom a ostatnými členmi tvorivého štábu

 

INSCENÁCIA: prenesenie dramatického textu na javisko,  do televízie alebo do rozhlasu => je syntézou hereckej, dramaturgickej, režijnej a výtvarno-hudobnej zložky.

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva INSCENOVANIE.

Predpremiéra: neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí.

Premiéra: prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza: druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra: posledné uvedenie divadelnej hry.

 

INSCENAČNÉ FORMY:

 • DIVADELNÁ (rozhlasová, televízna) HRA: literárna forma patriaca do literárneho druhu DRÁMA. Má podobu dramatického textu. – audiovizuálne umenie realizujúce sa na špeciálne upravenom priestore – javisku => divák je prítomný
 • FILM: dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny... => divák nieje prítomný
 • ROZHLASOVÁ HRA: je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty => divák nie je prítomný
 • TELEVÍZNA HRA: dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti => divák nie je prítomný.