Miroslav Válek zomrel

27.01.2014 06:53

27. januára 1991 v Bratislave zomrel Miroslav Válek, slovenský básnik, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie a autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 17. júla 1927 v Trnave.

Miroslav Válek publikoval svoje prvotiny už v rokoch 1942 – 1948, a to prevažne v katolícky orientovaných periodikách (Plameň, Rozvoj, Rozhľady, Jas, Nová práca). Tieto básne publikoval ešte pred svojím debutom Dotyky a výber z nich vyšiel knižne až v roku 1971 ako rozšírené vydanie Dotykov pod názvom Zápalky. Podľa J. Zambora v nich: Básnik exponuje situácie citovej nenaplnenosti.“ Pre počiatočné obdobie Válkovej tvorby je príznačné využívanie sylabotonického veršového systému, kým voľný verš sa uňho presadzuje až v druhej polovici 50. rokov. V roku 1951 však u Válka nastáva obdobie 5 rokov odmlčania, nepublikuje, vracia sa až roku 1956, po určitom uvoľnení politickej situácie. V Mladej tvorbe vyšla jeho báseň Lynčovaný, zobrazujúca lynčovanie černochov v Amerike, metaforicky však pomenúva životný pocit lyrického subjektu („Zdalo sa mi, že som visel na povraze“). Vo svojej tvorivej činnosti Válek pokračuje vydaním debutu Dotyky (1959). Prvá časť – Nite sa zaoberá predovšetkým problematikou ľúbostných vzťahov a autor tu strieda uvoľnený rýmovaný sylabotonický verš s voľným veršom, naproti tomu v druhej časti – Rovina, už využíva len voľný verš. Válek ďalej vydáva tri básnické zbierky v pomerne krátkom časovom odstupe -Príťažlivosť (1961), Nepokoj(1963) a Milovanie v husej koži (1965), ktoré sú neskôr spolu s debutovou zbierkou súborne pomenované ako Štyri knihy nepokoja.

V Príťažlivosti sa rozširuje priestor Válkovej poézie. Vydaním tretej zbierky Nepokoj, dochádza k zmene básnikovho pohľadu z utopistickej predstavy prevahy človeka nad prírodou na hľadisko, kedy príroda stojí nad človekom. Následná zbierka Milovanie v husej koži vyústila do roviny existencialistickej poézie, dochádza ku konfrontácii človeka s prázdnotou bytia. V jednotlivých zbierkach Miroslava Válka sa uplatňuje intertextualita, teda medzi jednotlivými zbierkami možno sledovať určitú nadväznosť.(4) Piata básnická skladba Slovo, z roku 1976 sa však takpovediac vymyká z doterajšej autorovej tvorby. Venoval ju: „komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom“. Všetky pochybnosti a váhania sú hrané, rétorické, niet tu zložitosti, na začiatku bola jednoduchá odpoveď, ku ktorej sa hľadali otázky, boli pripravené slogany, ku ktorým sa hľadali rýmy. (5) Okrem poézie sa Válek venoval i prekladom či esejistike a je jedným zo zakladateľov modernej poézie pre deti. Knižné vydania výberov z Válkovej poézie vyšli v ruštine, poľštine, češtine, bulharčine, ukrajinčine, maďarčine, taliančine, nemčine a fínčine.

Básnické zbierky

 •     1959 – Dotyky
 •     1961 – Príťažlivosť
 •     1963 – Nepokoj
 •     1965 – Milovanie v husej koži
 •     1973 – Súvislosti
 •     1975 – Štyri knihy nepokoja (reedícia)
 •     1976 – Slovo
 •     1977 – Z vody
 •     1977 – Zakázaná láska
 •     1983 – Básne (súborné vydanie)


Zhudobnené básne

 •     Miroslav Žbirka – „Jesenná láska“
 •     Marián Varga – „Smutná ranná električka“
 •     Pavol Hammel – „Po písmenku“
 •     Andy Ďurica a STEREO – „Po písmenku“


Diela pre deti a mládež

 •     1959 – Kúzla pod stolom
 •     1960 – Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí
 •     1961 – Kde žijú vtáčky
 •     1964 – Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov
 •     1970 – Do Tramtárie
 •     1975 – Panpulóni (výber)
 •     2006 – Lastovička vo fraku

Zdroj: wikipedia.org