Nie koho je to chyba, ale čia je to chyba

03.03.2012 11:27

V slovenčine slovo koho je tvarom genitívu a akuzatívu opytovacieho zámena kto a používame ho nielen v otázke vzťahujúcej sa na osobu, napr. Koho budete voliť?, ale aj na začiatku vzťažnej vedľajšej predmetovej vety, napr. Neviem, koho budem voliť, na ktorú sa pýtame otázkou Čo neviem? V jazykovej praxi sa stretáme s používaním zámena koho aj v otázkach zisťujúcich vlastníka nejakej veci či pôvodcu nejakého stavu, napr. Koho je to kniha? Koho sú to veci? Koho je to vina?, alebo uvádza aj vzťažnú vedľajšiu vetu, ktorou sa zisťuje vlastník alebo pôvodca, napr. Neviem, koho je to auto. Chceme vedieť, koho je to chyba. V týchto výpovediach však nie je správne používať opytovacie zámeno koho, ale privlastňovacie zámená čí, čia, čie. Správne teda je: Čia je to kniha? Čie sú to veci? Čia  je to vina? Neviem, čie je to auto. Chceme vedieť, čia je to chyba.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas