O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno

21.04.2011 15:14

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže „O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno“.

Celoštátna súťaž „O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno“ je súťažou literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Podporuje, rozvíja a prezentuje literárnu tvorbu amatérskych autorov a umožňuje im vzájomnú komunikáciu s inými autormi, klubmi a organizátormi.

Súťaž je určená autorom vo veku od 14 rokov, ktorí doteraz knižne nepublikovali. Súťažiaci môžu zaslať najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi je nutné uviesť v priloženej prihláške.

 

Súťaž je vypísaná v dvoch kategóriách:

I. kategória: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
II. kategória: poézia a próza pre deti a mládež

Práce je potrebné zaslať v 3 kópiách poštou a elektronicky

 

Termín doručenia prihlášky je 31. máj 2011. Vyhodnotenie výsledkov ja naplánované na 12. októbra 2011 v Makovického dome v Žiline.