O výslovnosti názvov tis, tisina, Tisovec a Tisinec

30.03.2011 06:17

  sa  názov  ihličnatého  stromu,  resp.  kra  so  vzácnym  drevom  vyslovovať  (ťis)  s  mäkkou  spoluhláskou  ť,  alebo  (tis)  s  tvrdou  spoluhláskou  t?  V  spisovnej  slovenčine  je  náležitá  výslovnosť  s  mäkkou  spoluhláskou  ť,  teda  (ťis),  lebo  ide  o  slovo  domáceho  pôvodu  a  v  takom  prípade  slabika  ti-  (vysl.  ťi-)  písaná  s  mäkkým  i  sa  vyslovuje  s  mäkkou  spoluhláskou  ť.  Rovnako  s  mäkkou  spoluhláskou  ť  sa  vyslovuje  aj  prídavné  meno  tisový  (vysl.  ťisoví),  napr.  tisový  porast,  podstatné  meno  tisina  (vysl.  ťisina),  ktorým  sa  pomenúva  tisový  porast  alebo  čečina  tisa,  ale  aj  názov  stredoslovenského  mesta  Tisovec  (vysl.  ťisovec)  a  východoslovenskej  obce  Tisinec  (vysl.  ťisiňec),  keďže  tieto  názvy  súvisia  s  názvom  tis  (vysl.  ťis). 

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas