PhDr. Daniel Rapant, DrSc. sa narodil aj zomrel

17.04.2014 06:20

17. apríla 1897 sa v Holí narodil čProf. PhDr. Daniel Rapant, DrSc., významný slovenský historik, archivár a vysokoškolský pedagóg. Bol manželom herečky Hany Meličkovej. Zomrel 17. apríla 1988 v Bratislave.

Maturoval v Skalici v roku 1917. V rokoch 1918-1922 študoval históriu a slavistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Popritom v rokoch 1919-1921 absolvoval Štátnu archívnu školu v Prahe. V rokoch 1922-1923 absolvoval štúdijný pobyt na Sorbonne v Paríži.

Roku 1924 nastúpil do funkcie hlavného župného archivára v Bratislave. 1. júla 1928 sa stal prednostom Krajinského archívu, kde pôsobil až do roku 1933.

Od roku 1933 pôsobil ako mimoriadny profesor česko-slovenských dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. Roku 1938 sa stal riadnym profesorom v spomenutom odbore. V rokoch 1938-1939 predsedal česko-slovensko-maďarskej komisii pre menšinové otázky. V rokoch 1945 rektor UK.

V rokoch 1945-1948 bol predsedom Historického odboru Matice slovenskej.

Inicioval vznik Slovenskej historickej spoločnosti, ktorej prvým predsedom sa na jar 1946 sám stal.

Roku 1950 dostal od predstaviteľov vtedajšieho režimu zákaz prednášať. Krátky čas pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave (1956-1958), potom odišiel do dôchodku. Roku 1968 sa stal akademikom SAV.

Slovenskú historiografiu pozdvihol z vlastivednej polohy na vedeckú úroveň. Jeho dielo predstavuje 25 knižných a pramenných publikácií, veľké množstvo štúdií a článkov. Viedol polemiku s Václavom Chaloupeckým o samostatnosti slovenských dejín do roku 1918, keď za spoločné česko-slovenské dejiny považoval len dejiny Čechov a Slovákov po roku 1918. Venoval sa najmä problematike národného obrodenia. Jeho hlavným dielom v tejto oblasti bolo päťdielne Slovenské povstanie roku 1848-1849. Písal však aj práce týkajúca iných historických období, najmä veľkomoravského a stredovekého. Ako prvý vedecky vyvrátil názor o neosídlení prevažnej časti územia Slovenska pred 13. storočím (O Starý Liptov).

 

Zdroj: wikipedia.org