Pokovovať, nie pokoviť

30.10.2012 06:48

 

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovesom pokoviť s významom „pokryť vrstvou kovu“ a od neho utvoreným slovesným podstatným menom pokovenie, napr. pokoviť skrutky, pokoviť meďou, galvanické pokovenie. V spisovnej slovenčine namiesto slovesa pokoviť a podstatného mena pokovenie je primerané používať sloveso pokovovať utvorené príponou -ovať podobne, ako sú utvorené slovesá pocínovať, pozinkovať, pogumovať, a slovesné podstatné meno pokovovanie, teda pokovovať skrutky, pokovovať meďou, galvanické pokovovanie.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas