Posilňovňa namiesto posilovňa

05.02.2011 08:07

Miesto, kde sa venujeme cvičeniam na posilňovanie svalstva, sa správne nazýva posilňovňa. Môžete sa o tom presvedčiť aj v platných kodifikačných príručkách spisovnej slovenčiny – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré nájdete v elektronickej podobe na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Lingvistické zdroje a Lexikografické príručky). Slovesá s týmto slovotvorným základom majú správnu pravopisnú podobu posilňovať a posilniť, príčastia posilnený, posilňovaný, posilňujúci a slovesné podstatné mená posilňovanie, posilnenie.

 

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV