Reportérka - mnoho reportérok, nie reportériek

13.12.2012 06:50

 

V spisovnej slovenčine genitív množného čísla podstatných mien ženského rodu zakončených na -ka sa zvyčajne tvorí pomocou vkladnej dvojhlásky -ie-, napr. učiteľka - mnoho učiteliek, ministerka - niekoľko ministeriek. Ak pred vkladnou hláskou je dlhá samohláska alebo dvojhláska, genitív množného čísla sa tvorí pomocou vkladnej samohlásky -o-, lebo sa tu uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, napr. hubárka - niekoľko hubárok, zjazdárka - bez zjazdárok, zubárka - od zubárok, reportérka - mnoho reportérok, lyžiarka - desať lyžiarok, šermiarka - päť šermiarok, inžinierka - veľa inžinierok.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas