Roku 1861 bola slovenská deputácia u cisára Fraňa Jozefa

02.04.2012 07:02

Roku 1861 bola slovenská deputácia u cisára Fraňa Jozefa. Členom deputácie, ktorú viedol biskup Štefan Moyses, bol i Viliam Pauliny-Tóth. Deputácia bola po audiencii na poklone u arcikniežat a vysokých hodnostárov, medzi iným u arcikniežaťa Rajnera. Rajner po úradnom prednese Moysesovom hovoril s každým členom deputácie. Keď prišiel rad na Paulinyho, Rajner ho oslovil:

„Vy ste boli dlho medzi Maďarmi úradníkom, ako sa vám tam, Slovanovi, darilo?“

„ Dobre, Výsosť; Maďari boli vtedy ešte pokorní.“

„A teraz sa vám ako darí v Budíne?“

„Bývam neďaleko hlavnej stráže (Hauptwache), Výsosť, dobre.“

Rajner sa s chuťou rozosmial a pustil sa do rozhovoru s inými.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 44-45)