Škultétyho rečňovanky - súťaž vo vlastnej literárnej tvrobe (poézia, próza)

27.04.2011 08:56

Banskobystrický samosprávny kraj

 Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

 

vyhlasuje

 v rámci Literárnych dní Augusta  Horislava  Škultétyho

 

XX. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

žiakov základných  a  študentov stredných škôl v SR

 

            "Škultétyho Rečňovanky"

 

Poslanie súťaže: Napomáhať a rozvíjať samostatnú tvorivosť mládeže základných a stredných škôl všetkých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle.

 

Zameranie súťaže: Súťaž je tematicky voľná, neohraničená, mala by súvisieť s rodným krajom, regiónom a domovom autora.

 

Kategórie:                               I. kategória  mladší žiaci (8- l0 roční)  - poézia a próza

  II. kategória starší žiaci (11- l5 roční)   - poézia a próza

 III. kategória študenti stredných škôl     - poézia a próza

 

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý autor - žiak základnej alebo študent strednej školy, ktorý zašle 2-3 básne alebo 1 prozaický útvar v rozsahu najviac 5 strán. Maximálny počet súťažných prác je stanovený na 5 literárnych útvarov podľa vlastného výberu. Práce je potrebné zaslať v tlačenej forme v 3 kópiách. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, ročník a navštevovanú školu. Zároveň Vás žiadame o zaslanie súťažných prác v elektronickej podobe (e-mailovou poštou alebo na diskete, CD nosiči). Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Prihlásené práce nesmú byť dovtedy nikde publikované. Práce nevraciame. Pri zasielaní súťažných prác prosíme doložiť písomný súhlas s uverejnením ocenených prác v zborníku a na webovej stránke knižnice.

 

Uzávierka súťaže:  30.jún 2011

 

Vyhodnotenie súťaže: Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je 14.-15. október 2011. Oceneným autorom pošleme osobitné pozvánky.

 

Výstup súťaže: zborník  ocenených prác

 

Kto sa chce zúčastniť súťaže, skontaktujte sa s uč. Štefanom Fedorom na emaily: tarzanislav@gmail.com

alebo osobne.