Spisovná výslovnosť. Kedy neplatí zákon o rytmickom krátení?

22.01.2011 10:05

SPISOVNÁ VÝSLOVNOSŤ (ORTOEPIA)

 

mäkkosť a tvrdosť spoluhlások

 

Splývavá výslovnosť: V bežnej reči medzi slovami nerobíme prestávky. Slová vyslovujeme súvisle za sebou.

 

Spodobovanie spoluhlások (Znelostná asimilácia (spodobovanie)) je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych hlások.

Znelá + neznelá znelá ... neznelá:   predpis [pretpis]

neznelá + znelá  neznelá ... znelá:  prosba [prozba] pes vrčí [pez vrčí]

a)  spodobovanie na začiatku slova ( v vyslovíme ako f- včela, včera)

b)  spodobovanie vnútri slova ( b vyslovíme ako p- babka,labka)

c)  spodobovanie na konci slova ( d vyslovíme ako t – pod, hrad )

 

PRAVOPIS A VÝSLOVNOSŤ PREDLOŽIEK

so, ku – nespodobuje sa ak stojí pred os. zámenom ja  so  mnou, ku mne

 

PRAVOPIS A VÝSLOVNOSŤ PÁDOVÝCH PRÍPON –OU, -OV

  • „ov ou“   G a A plurálu mužského rodu: chlapov, hrdinov, dubov
  • „ou ou“  I singuláru ženského rodu: ženou, ulicou,  dlaňou, kosťou

 

Výslovnosť dvojhlások (diftong):

Slovenské dvojhlásky nikdy (v žiadnom tvare toho istého slova) nemôže rozdeliť slabičná hranica- sú monosylabické. Slovenské dvojhlásky sa z hľadiska trvania zaraďujú do jednej skupiny s dlhými samohláskami. V jazykovom systéme aj fungujú ako dlhé nositele slabičnosti.

 

VÝSLOVNOSŤ ZDVOJENÝCH SPOLUHLÁSOK:


dd-  oddych odych

-  -jj-   dvojjazyčný dvojazyčný

-  -kk- mäkký  mäk ý

-  -nn-  cenný  cenný

-  -rr-  štvorročný  štvor očný

-  -šš-  vyšší vyší

-zz-  bezzubý  bezubý


VÝSLOVNOSŤ NIEKTORÝCH SPOLUHLÁSKOVÝCH SKUPÍN:


-stn- šťastný  šťastný

-stl-  šťastlivý  šťastlivý

-zdn-  prázdny prázdny

-ds-  predsa prec a


 

ZÁKON O RYTMICKOM KRÁTENÍ: nemôžu nasledovať dve dlhé slabiky za sebou.

 

Kedy neplatí zákon o rytmickom krátení:

1.      PODSTATNÉ MENÁ

VZOR ULICA - G pl. prípona -í je v domácich slovách vždy dlhá (kôlňa - kôlní, priadza – priadzí ...)

VZOR DLAŇ - G pl. výnimka z rytmického krátenia (báseň - básní, pieseň - piesní, horáreň...)

VZOR MESTO - G pl. niektoré slová s príponou –stvo  (kamenárstvo - kamenárstiev)

- G pl. druhý tvar niektorých slov (krídla - krídel / krídiel, pásma - pásem / pásiem)

VZOR VYSVEDČENIE - podstatné mená typu lístie, skálie ...

2.       PRÍDAVNÉ MENÁ: VZOR PÁVÍ -krátke prípony sú iba v L sg. m. a str. r. a v G, D, L, I sg. ž. r.

3.      ZÁMENÁ: neurčité zámená tvorené predponami nie-, bárs-, bár- (niečí, bárčí, bársčí)

4.      ČÍSLOVKY: zložené násobné číslovky s nesamostatným základom (krát, - násobný, - násobne (tisícnásobne, tisícnásobný, tisíckrát))

5.      SLOVESÁ: neurčitok a tvary prít. č. slovies typu zmúdrieť, zdúpnieť .. - 3. os. pl. prípona -ia (chvália, trápia), prípona prechodníka -iac (chváliac, trápiac), prípona činného príčastia prít. -iaci  (chváliaci, trápiaci), opakovacie slovesá typu chválievať, vabievať, trápievať .. TVORENIE SLOV

6.      SLOVOTVORNÉ PREDPONY ná-, sú-, zá- sú vždy dlhé (námietka, súčiastka, zásielka).