Štýlotvorný proces - štýlotvorné činitele

22.01.2011 10:15

ŠTÝLOTVORNÝ PROCES:

 

 1. Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu.
 2. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému.
 3. Usporiadame ich podľa logického postupu – podľa osnovy.
 4. Rozpisujme myšlienky do viet, pričom sa príliš nezdržiavame pri jednotlivých slovách – píšeme koncept.
 5. Upravujeme, zlepšujeme koncept. Táto etapa je najdôležitejšia, preto jej venujeme najviac času a pozornosti.
 6. Koncept prepíšeme na čisto – čistopis. Kontrolujeme pritom pravopisnú a gramatickú správnosť, úpravu a čitateľnosť písma.

 

 

 

ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE

 

SUBJEKTÍVNE ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE:

 • osobnosť autora, citové založenie autora, temperament a povaha, momentálny duševný stav autora (sa najviac prejavuje v hovorenom prejave, ale ovplyvňuje aj písaný text -veselosť, smútok, stres, ...),
 • biologické faktory (pohlavie, vek...),
 • dosiahnuté vzdelanie (stredoškolské, vysokoškolské, základné), intelektuálna vyspelosť autora (od rozumových schopností autora závisí aj výsledná úroveň textu (forma, ...),
 • sociálne zaradenie autora (zamestnanie, postavenie v spoločnosti),
 • jazykové a komunikačné schopnosti (slovná zásoba, pohotovosť, sčítanosť, rozhľad..).

 

 

OBJEKTÍVNE ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE: tvorí ich všetko to, čo sa nedotýka osoby autora

 • Téma:(Odpovedá na otázku: Čo? O čom?) text alebo prejav ovplyvní to, o čom chceme povedať alebo napísať
 • Funkcia prejavu: (Odpovedá na otázky: Načo? Aký je zámer?) informovať, vysvetliť, presvedčiť, mobilizovať /k činnosti/, citovo zapôsobiť (chcem informovať, predvolať niekoho na úrad, vysvetliť niečo, povedať svoj názor, zapôsobiť na city, rozplakať, rozveseliť)
 • Komunikačná situácia: (Odpovedá na otázky: Kde? Ako? S kým?) prostredie /verejné súkromné/,
 • Forma prejavu: spôsob realizácie prejavu,  písomná - ústna,
 • Osobnosť adresáta: autor musí mať na mysli, komu je prejav určený (zohľadňuje vek, vzdelanie a duševný stav prijímateľa) adresát prítomný -  nie je prítomný,
 • Miera pripravenosti: téma prejavu je vopred daná, alebo ide o improvizáciu.