UČENIE SA

09.03.2013 07:52

Pojmy: projekt – príprava, realizácia, prezentácia; dedukcia, indukcia, komparácia, analýza, syntéza, analógia.

 

MYSLENIE A UČENIE

Myslenie je proces sprostredkovaného a zovšeobecneného poznania skutočnosti, ktorý vzniká v nerozlučnom spojení s rečovou činnosťou na základe vedomých myšlienkových operácií, akými sú napr.: analýza, syntéza, komparácia, indukcia, dedukcia, analógia, abstrahovanie, konkretizácia, generalizácia, kategorizácia.

 

Analýza, syntéza, komparácia

  • Analýza je myšlienkové rozčleňovanie celku na časti. Napr. na časti ana­lyzujeme celok zadania úlohy, t. j. rozlišujeme jednotlivé údaje a časti.
  • Syntéza je myšlienkový postup spájajúci časti do celku. Syntéza je o niečo náročnejšia ako analýza.
  • Komparácia (porovnávanie) je myšlienková operácia zisťujúca zhody a rozdiely medzi predmetmi a javmi. Je založená na analýze a syntéze.

 

Indukcia, dedukcia, analógia

  • Indukcia je myšlienkový postup od jednotlivých faktov (príkladov) k zovšeobecneniu. Postupujeme teda od konkrétneho k abstraktnému, od známeho k neznámemu. Induktívny postup sa využíva predovšetkým v etape prvotného oboznamovania žiakov s učebnou látkou, tento postup pri vyučovaní prevažuje.
  • Dedukcia je myšlienkový postup od všeobecného (od poučky) k jednotlivému (k aplikácii poučiek a pravidiel na konkrétne príklady). Postupujeme teda od abstraktného ku konkrétnemu. Deduktívny postup sa vo vyučovaní uplatňuje napríklad pri výklade niektorých pravopisných pravidiel.
  • Analógia (zhoda, obdoba) je myšlienková operácia pripodobňujúca dva objekty, javy, pričom platí nasledujúca schéma: Objekt B má vlastnosti a, b, c, d, e. Keďže objekt C má vlastnosti b, c, d, e, možno predpokladať, že má aj vlastnosti a.

 

Abstrahovanie, konkretizácia

  • Abstrahovanie je myšlienková operácia oddeľujúca podstatné vlastnosti (znaky) príslušných javov od nepodstatných. Zakladá sa na rozlíšení a zdôraznení dôležitého (podstatného) na úkor nedôležitého (nepodstatného).
  • Konkretizácia - myšlienková operácia, pri ktorej sa prechádza od všeobecného pojmu ku konkrétnym prípadom (príkladom).

 

Generalizácia, kategorizácia

  • Generalizácia (zovšeobecňovanie) je myšlienkové zjednocovanie spoločných znakov a vlastností jednotlivých predmetov do spoločného myšlienkového útvaru - pojmu. Na základe zovšeobecňovania sa vytvárajú pojmy a ich vymedzenia.
  • Kategorizácia (klasifikácia, triedenie) - myšlienková operácia, pri ktorej sa skupina pojmov alebo javov delí na podskupiny na základe triediaceho znaku. Pri klasifikácii sa porovnávajú znaky pojmov a javov, zisťujú sa zhody a rozdiely medzi nimi. Triediaci znak musí byť taký, že každý člen danej skupiny pojmov a javov možno podľa neho zaradiť do niektorej podskupiny.

 

Algoritmy a problémové situácie

ALGORITMUS - tzv. schéma riešenia: t. j. predpis, postup => určuje, ktoré operácie a v akom poradí musíme vykonať, aby sme dosiahli riešenie v určitom type úloh.

 

PROBLÉMOVÉ ÚLOHY: úlohy, na riešenie ktorých nám nestačia predchádzajúce skúsenosti a spôsoby riešenia => vyžadujú tvorivé myslenie, nazývame.