Virginia Woolfová sa narodila

25.01.2014 06:21

25. januára 1882 sa narodila Virginia Woolfová, anglická spisovateľka, kritička, esejistka a feministka. Zároveň bola v medzivojnových rokoch členkou Bloomsbury Group. Zomrela 28. marca 1941.

Virginia Woolfová patrí k najvýznamnejším modernistom 20. storočia, je považovaná za veľkú inovátorku v oblasti anglického jazyka a jeho použitia v beletristickom diele. Vo svojich dielach experimentovala s psychologickými motívmi a rôznymi možnosťami prerušovaného rozprávania a chronológie, sústredila sa na emocionálne stavy svojich postáv.
Jej dielo a aktivity majú nepochybne význam aj pre školstvo a pedagogiku. V Troch guineách (Three Guineas, 1938), ako aj vo Vlastnej izbe (A Room of One´s Own, 1929) vyjadruje presvedčenie, že kvalitné vzdelávanie by malo byť dostupné nielen pre mužov (z vyšších vrstiev), ale rovnako aj pre ženy. Zákon z roku 1919 by mal zabezpečovať rovnoprávnosť žien a mužov, no v skutočnosti ženy majú aj tak minimálny dosah na veci verejné a aj ich súkromný život je závislý od finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Preto potrebujú vzdelanie a kvalifikáciu, ktorá by im umožnila zamestnať sa a nebyť závislá od otca či manžela.

Woolf sa kriticky vyjadrovala na adresu súdobého vzdelávacieho systému, predovšetkým univerzity. V Troch guineách si kladie otázku, do akej miery sú práve tieto školy zodpovedné za vojnu a neľudskosť v spoločnosti. Teoreticky sa zaoberala reformou vzdelávacieho systému, resp. vytvorením úplne nového systému, ktorý by v mladej generácii nepodporoval súťaživosť a egoizmus, ale humánne a kooperatívne postoje.


Zdroj: wikipedia.org