VÝTVARNÁ SÚŤAŢ MOV „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HODNOTY – DOKONALOSŤ, PRIATEĽSTVO, REŠPEKT“

15.09.2011 08:49

Sov vyzýva na účasť v národnom kole výtvarnej súťaže mov k oh 2012 v londýne

Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil k blížiacim sa Hrám XXX. olympiády v Londýne 2012 celosvetovú výtvarnú súťaž na tému „Šport a olympijské hodnoty – dokonalosť, priateľstvo, rešpekt“. Slovenský olympijský výbor sa k výzve pripojil a vyhlasuje národné kolo výtvarnej súťaže. So sochárskymi a grafickými prácami sa na nej môžu zúčastniť amatérski aj profesionálni výtvarníci. Uzávierka národného kola je 18. decembra 2011, vybrané práce budú prihlásené do celosvetovej súťaže MOV.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Profesionálni ako aj amatérski výtvarníci, žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl:

I. skupina: profesionálni výtvarníci,

II. skupina: amatéri

KATEGÓRIE:

I. kategória: sochárske práce,

II. kategória: grafické práce (maľba, kresba, rytiny...)

PRÁCE MUSIA SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

rozmer sochárskeho diela: 1,5 x 1 x 1 m vrátane balenia

rozmer grafického diela: 1,5 x 1 m vrátane rámu

hmotnosť: nemôže prekročiť 20kg

Nie sú stanovené žiadne ďalšie obmedzenia napríklad pri výbere a použití techniky spracovania súťažnej práce.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • Originalita diela.
  • Predložené práce nesmú byť doteraz publikované.
  • Každý kandidát sa môže zúčastniť len s jedným súťažným príspevkom.
  • Zaslané práce budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským výborom.
  • Členovia poroty, ich rodinní príslušníci a spolupracovníci sa nemôžu zúčastniť na súťaži.

 

CENY:

Slovenský olympijský výbor ocení víťazné práce v oboch kategóriách plaketou, diplomom a vecnými cenami.

1. miesto 1 500 €

2. miesto 1 000 €

3. miesto 500 €

 

TERMÍNY KONANIA NÁRODNEJ SÚŤAŽE SOV:

                             Súťažné príspevky je možné zasielať na adresu organizátora do 18. decembra 2011 do 24,00 h.

Prihlášky označte heslom „Výtvarná súťaž SOV“.

Do prihlášky uveďte: názov súťažného diela, meno súťažiaceho, kontaktnú poštovú adresu, telefonický a e-mailový kontakt, označenie skupiny (profesionál/amatér), označenie kategórie (I./II.)

ADRESA ORGANIZÁTORA:

Slovenský olympijský výbor

(výtvarná súťaž)

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

 

Slovenský olympijský výbor v januári 2012 vyhodnotí národné kolo výtvarnej súťaže a zorganizuje verejnú výstavu. Víťaznú prácu v každej kategórii zašle Slovenský olympijský výbor do medzinárodnej súťaže MOV.

Spoluorganizátori: Slovenská olympijská akadémia – kultúrna komisia.

 

CELOSVETOVÁ SÚŤAŢ MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Podmienky súťaže:

  • Na medzinárodnej súťaži sa môže zúčastniť len účastník (víťaz) národnej súťaže SOV.
  • Originalita diela.
  • Grafické práce zaslané do medzinárodnej súťaže MOV musia byť zarámované (jednoduché lemovanie je dostačujúce).

Ceny:

Medzinárodný olympijský výbor ocení víťazné práce v oboch kategóriách diplomom a finančnou odmenou.

1. miesto 30 000 USD

2. miesto 20 000 USD

3. miesto 10 000 USD

- 5 účastníckych diplomov

Termíny konania:

Slovenský olympijský výbor zašle prihlasovací formulár víťazných prác národnej súťaže do 28. februára 2012.