Zaraditeľný, nezaraditeľný

10.12.2012 06:47

 

Je prídavné meno nezaraditeľný spisovné. Prídavné meno nezaraditeľný, s ktorým sa môžeme stretnúť vo vyjadreniach ako nezaraditeľný kanditát, nezaraditeľný žáner, nezaraditeľná tvorba, nezaraditeľní poslanci, má význam „ktorého alebo ktorý nemožno zaradiť“. Toto prídavné meno je utvorené záporovou predponou ne- od jeho kladnej podoby zaraditeľný s významom „ktorého alebo ktorý možno zaradiť“. Prídavné meno zaraditeľný je náležite utvorené príponou -teľný zo slovesa zaradiť, preto obidve prídavné mená, zaraditeľný aj nezaraditeľný, sú spisovné.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas