Žiadosti slovenského národa 10. 5. 1848

06.06.2011 11:42

Žiadosti slovenského národa sú národnorevolučný program Slovákov vyhlásený 10. mája 1848 v Liptovskom sv. Mikuláši, adresovaný uhorskej vláde a snemu (riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a i.). V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov neboli splnené.

 

Na porade konanej v Liptovskom Mikuláši 10. mája 1848 u predsedu Tatrína Milana Miloslava Hodžu sa zišlo okolo 30 slovenských národovcov, medzi ktorými veľmi aktívne vystupovali Daxner, Francisci, Hurban a Štúr. Nimi zostavené Žiadosti slovenského národa zhrnovali slovenské požiadavky do 14 bodov. Žiadosti svojím obsahom a celkovým významom predstavujú v národnom i spoločenskom ohľade maximálny a najpokrokovejší slovenský politický program v 19. storočí.

 

 

Štefan Marko Daxner:

  • jeden z hlavných iniciátorov a autorov Žiadostí slovenského národa z roku 1848
  • hlavný autor Memorandum národa slovenského y r. 1861 (vychádyali zo Žiadostí)

 

Analýza žiadostí:

Žiadosti obsahujú 14 bodov, ktoré delíme do štyroch skupín:

  • národnopolitické:

1. samobytnosť, rovnoprávnosť a bratské spolunažívanie všetkých národov v Uhorsku
2. žiadajú účasť na krajinskom sneme a zároveň zriadenie vlastného slovenského snemu
3. žiadajú slovenčinu ako úradný jazyk, jazyk na školách
4. národná samostatnosť sa mala navonok prejavovať národnou zástavou a národnými gardami

  • demokratické:

1. zavedenie všeobecného rovného hlasovacieho práva neobmedzeného majetkom ani vzdelaním
2. sloboda tlače a vydávanie novín bez kaucie
3. sloboda zhromažďovania

  • sociálne:

1. zrušenie poddanskej závislosti aj pre neurbárskych poddaných
2. vrátenie pôdy roľníkom, ktorú im zemepáni odobrali

  • prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia

Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiadosti_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda

dzurjanin.blog.sme.sk/c/44221/Ziadosti-slovenskeho-naroda-10-maj-1848.html