Jazyková zložka

ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS

06.01.2012 14:00
POJMY: systém slovenských hlások, znelostná asimilácia, diakritické znamienka: dve bodky; interpunkčné znamienka: dvojbodka, apostrof, lomka, tri bodky; intonácia: rytmus, kvantita hlások, pauza – fyziologická, významová, vedľajší slovný prízvuk, tempo reči, frázovanie, modulácia hlasu;...

JAZYK A REČ

06.01.2012 14:01
Pojmy: jazyk, jazykový znak, jazykový systém, reč, funkcie jazyka: dorozumievacia/komunikatívna, estetická, poznávacia/kognitívna; národný jazyk, cieľový jazyk, cudzí jazyk, úradný (štátny jazyk) jazyk, jazyky národnostných menšín, indoeurópsky prajazyk, indoeurópske jazyky, staroslovienčina,...

JAZYKOVEDA

06.01.2012 14:03
Pojmy: fonetika a fonológia; lexikológia; štylistika. JAZYKOVEDA A JEJ DISCIPLÍNY Jazykoveda (lingvistika): náuka o jazyku. Skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov konkrétneho národa.   Jazykovedné odbory (disciplíny): FONETIKA: náuka o hláskach, o...

SYNTAX - SKLADOBNÁ/SYNTAKTICKÁ ROVINA

06.01.2012 14:04
POJMY:vety podľa modálnosti; hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, neslovesný; rozvíjacie vetné členy; predmet: priamy, nepriamy; doplnok. určovací sklad, priraďovací sklad; polovetná konštrukcia – s prechodníkom, s príčastím, s neurčitkom; jednoduché súvetie – priraďovacie, podraďovacie;...

VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA

06.01.2012 14:05
POJMY: sémantický trojuholník, lexikálny a gramatický význam slova; nárečové slová, odborné názvy/termíny, básnické slová, opozitá, homonymá, prekladový slovník, terminologický slovník, jadro slovnej zásoby, slovná zásoba národného jazyka – individuálna slovná zásoba: aktívna slovná zásoba –...

PRÁCA S INFORMÁCIAMI

06.01.2012 14:06
Pojmy: informácia, kľúčové slová, vedľajšia informácia v texte, zdroje informácií: titulok, marginálie, resumé, anotácia, abstrakt, bibliografia, bibliografický záznam, menný a vecný register, masmediálne komunikačné prostriedky, poznámky pod čiarou, vysvetlivky; spôsoby spracovania...

JAZYKOVÁ KULTÚRA

06.01.2012 14:08
KODIFIKÁCIA: uzákonenie jazykových noriem v rámci spisovného jazyka (Bernolák, Štúr, Hattala). JAZYKOVÁ NORMA = záväzné jazykové pravidlá formulované v príručkách   PLATNÉ KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY: Pravidlá slovenského pravopisu (2000): základná pravopisná príručka objasňujúca pravopis...

UČENIE SA

09.03.2013 07:52
Pojmy: projekt – príprava, realizácia, prezentácia; dedukcia, indukcia, komparácia, analýza, syntéza, analógia.   MYSLENIE A UČENIE Myslenie je proces sprostredkovaného a zovšeobecneného poznania skutočnosti, ktorý vzniká v nerozlučnom spojení s rečovou činnosťou na základe vedomých...

SLOH - PFIČ - RADY

09.03.2013 17:44
VÝBER TÉMY: 15 minút - nesmie sa nič písať, iba vyberať tému DĹŽKA TRVANIA: 150 minút. ROZSAH PRÁCE: najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4 ak žiak nestihne celý obsah konceptu prepísať na čistopis, zvyšok práce sa bude hodnotiť na koncepte – strhávajú sa ale body v hodnotení...