Literárna zložka

ŠTYLIZÁCIA TEXTU

29.02.2012 14:40
Pojmy: anafora; básnické prirovnanie; metafora; metonymia; symbol; epiteton; protiklad (kontrast); asociácia; ; zvukomaľba, humor, hyperbola, irónia, satira.   BÁSNICKÉ PROSTRIEDKY – BÁSNICKÁ TRÓPIKA Vznikli na základe prenášania významu  a práce s významom slovných...

METRIKA

29.02.2012 15:17
Pojmy: rytmus; rytmicky neviazaná reč; rým; voľný verš; rytmicky viazaná reč; prerývaný rým.   RYTMICKY NEVIAZANÁ REČ - PRÓZA: najzákladnejší rozdiel medzi veršovým textom a prózou je v grafickom členení textu. Próza je písaná od začiatku riadka do konca riadka a verš...

LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE

01.03.2012 13:03
Pojmy - literárne druhy: epika; spoločenská lyrika; ľúbostná lyrika; reflexívna lyrika; duchovná (náboženská) lyrika; čistá lyrika; prírodná lyrika, dráma. Pojmy - literárne žánre: novela; román; sonet; komédia (veselohra); epos; sociálny román; psychologický román; tragédia; automatický...

ŠTRUKTÚRA LITERÁRNEHO DIELA

09.03.2013 17:28
Pojmy: príbeh; vonkajšia kompozícia: spev; vševediaci rozprávač; literárna postava; vnútorná kompozícia; kompozičné fázy diela (expozícia, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie); hĺbkové členenie diela: dejový plán (rovina) diela, významový (myšlienkový) plán (rovina) diela; priamy...

Etapy literárneho vývoja - ROMANTIZMUS

10.03.2013 09:42
  ROMANTIZMUS VO SVETOVEJ LITERATÚRE PREROMANTIZMUS (sentimentalizmus) Veľká francúzska revolúcia, rozpad feudalizmu – heslo „sloboda-rovnosť-bratstvo“ – toto heslo sa nenaplnilo, realita bola iná. Jednotlivec sa cítil v spoločnosti neslobodný, stráca istotu, je...

Etapy literárneho vývoja - KLASICIZMUS

10.03.2013 09:43
KLASICISTICKÁ LITERATÚRA (17. - 18. stor.) Klasicizmus: vzorom mu bolo hľadanie ideálov krásy a dokonalosti v klasickom antickom umení. Nicolas Boileau - Umenie básnické. => pevné pravidlá básnenia podľa antického vzoru dráma: jednota miesta, času a deja, dodržiavanie päťstupňovej kompozičnej...

Etapy literárneho vývoja -RENESANCIA, BAROKO

10.03.2013 09:44
  HUMANIZMUS A RENESANCIA (14. - 17. storočie) Veda - významné objavy (objav Ameriky, heliocentrický názor Kopernika a Galilea Galileiho, vynález kníhtlače. rozvíjal sa priemysel a sním nová trieda - meštianstvo.  Humanizmus (lat. humanus - ľudský) a renesancia (franc. reanaissance -...

Etapy literárneho vývoja - STAROVEK, STREDOVEK

10.03.2013 09:57
STAROVEKÁ LITERATÚRA EPOS: rozsiahla epická veršovaná skladba so širokým, ale pomalým plynutím deja. Patrí medzi najstaršie literárne žánre vôbec. Hovorí sa v ňom o veľkých kolektívnych udalostiach (vojny, obliehanie, cestovanie) pod vedením veľkých hrdinov. Často sú hybnými silami aj...