Čech - Česi, nie Češi

28.06.2011 12:52

Príslušník  českého  národa  sa  volá  Čech.  Obyvateľské  meno  Čech  skloňujeme  podľa  vzoru  chlap  a  v  nominatíve  množného  čísla    pádovú  príponu  -i,  pričom  spoluhláska  ch  sa  pred  príponou  -i  strieda  so  spoluhláskou  s,  teda  Česi.  Tak  je  to  aj  pri  iných  názvoch  osôb  zakončených  v  nominatíve  jednotného  čísla  na  spoluhlásku  ch,  napr.  beloch  -  belosi,  černoch  -  černosi,  mních  -  mnísi,  valach  -  valasi.  V  jazykovej  praxi  môžeme  niekedy  počuť  aj  tvar  nominatívu  množného  čísla  v  podobe  Češi,  teda  so  spoluhláskou  š.  Táto  podoba  však  nie  je  spisovná,  v  spisovnej  slovenčine  je  správna  iba  podoba  so  spoluhláskou  s,  Česi.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas