Pomoc maturantom

Kamaldulskí mnísi, predchodcovia bernolákovcov v slov. jaz. snahách

18.02.2011 12:33
  Slovenčinu prvý raz kodifikovali a začali programovo šíriť do tlače po roku 1787 bernolákovci. Bola to doba osvietenských myšlienok, ktorej stelesnením bol cisár Jozef II. Pred ním ovládali duchovný a intelektuálny život v krajine do veľkej miery (rekatolizačné) rehoľné rády....

Diakritický pravopis máme vďaka Janovi Husovi (1371-1415)

18.02.2011 12:19
  Latinské písmo je vhodné predovšetkým pre latinský jazyk - zjednodušene povedané, každá hláska má svoj vlastný znak. Slovenčina a ďalšie jazyky však majú aj hlásky, ktoré latinčina nemá (napr. š, ž, č), preto pre ne latinka nemá ani osobitné písmená. Aby mohli tieto jazyky používať...

SLOVOTVORNÉ POSTUPY

26.01.2011 09:18
SLOVOTVORNÉ POSTUPY   A.                ODVODZOVANIE:  odvodené slová sa tvoria od základových slov pridaním: ·                 ...

MODÁLNOSŤ VETY

26.01.2011 08:24
MODÁLNA STAVBA VIET (VETY PODĽA OBSAHU) Modálnosť: Spôsob vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti.   Rozlišujú sa tri druhy modálnosti: 1.      postojová modálnosť, 2.      istotná...

Porovnanie 3 kodifikácií slovenského jazyka

22.01.2011 10:17
  Porovnanie 3 kodifikácií slov. jazyka 18. stor. prvým neúspešným pokusom o uzákonenie spisovnej slovenčiny bol pokus Jozefa Ignáca Bajzu. V tomto jazyku bol napísaný aj prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti. KODIFIKÁCIA: Uzákonenie jazykových noriem v rámci...

Bernolák Bajzovi: Ľad si k slovenským knihám nelámal (1794)

22.01.2011 10:16
  J. I. Bajza sa už v roku 1785 v druhom dieli knihy René mládenca príhody a skúsenosti vyhlásil za „Slovákuv zbuditela" (písal v slovenčine podľa vlastných pravidiel, nikým neprijatých). Keď v roku 1792 vzniklo Slovenské učené tovarišstvo, teda spolok vzdelancov, ktorého cieľom bolo...

Štýlotvorný proces - štýlotvorné činitele

22.01.2011 10:15
ŠTÝLOTVORNÝ PROCES:   Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému. Usporiadame ich podľa logického postupu – podľa osnovy. Rozpisujme myšlienky do viet, pričom sa príliš nezdržiavame pri...

Vety podľa členitosti a zloženia

22.01.2011 10:14
DELENIE VIET PODĽA ČLENITOSTI   Jednočlenné - majú jeden hlavný vetný člen, VETNÝ ZÁKLAD, nemajú prisudzovací sklad: a)      slovesné (Prší. Je mi zle. Snežilo. Bolo mu dobre. ) b)        neslovesné menné, citoslovné...

Delenie viet podľa zloženia

22.01.2011 10:10
DELENIE VIET PODĽA ZLOŽENIA JEDNODUCHÉ VETY - majú jeden prisudzovací sklad a)      holé - majú len podmet a prísudok (Dieťa plače. Plače.) b)      rozvité - základné vetné členy sú bližšie určené rozvíjajúcimi vetnými členmi (Malé...

Slovosled a slovosledné princípy

22.01.2011 10:09
SLOVOSLED A SLOVOSLEDNÉ PRINCÍPY   Slovosled je poradie slov vo vete dané významovými, gramatickými a rytmickými faktormi. Slovo je základným prvkom vety, ale iba správnym gramatickým spracovaním a s ostatnými slovami tvoria plnohodnotné informácie. Slovosled slovenskej vety je pomerne...
1 | 2 >>