MODÁLNOSŤ VETY

26.01.2011 08:24

MODÁLNA STAVBA VIET (VETY PODĽA OBSAHU)

Modálnosť: Spôsob vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti.

 

Rozlišujú sa tri druhy modálnosti:

1.      postojová modálnosť,

2.      istotná modálnosť,

3.      voluntatívna (vôľová) modálnosť.

 

 

POSTOJOVÁ MODÁLNOSŤ

Postojovú modálnosť má každá veta.

Hovoriaci uplatňuje svoj postoj ako oznámenie, otázku, ako žiadosť alebo ako želanie.

 

·         OZNAMOVACIE (ENUNCIATÍVNE) VETY: podáva obsah vety ako správu, informáciu alebo konštatovanie.  Na konci oznamovacej vety píše bodka.

Zajtra sa stretneme. Prídem. Prišiel by som. Kone by pili. Tak ja by som už šiel.

 

·         OPYTOVACIE (INTEROGATÍVNE) VETY: výzva hovoriaceho adresátovi na zistenie platnosti výpovede, alebo je to výzva na doplnenie výpovede.  Na konci sa píše otáznik.

Delenie na:

·         Zisťovacie opytovacie vety: zistenie istoty informácie Odpoveď počúvajúceho je iba znak súhlasu alebo nesúhlasu (ÁNO – NIE).

·         Zisťovacie opytovacie vety: žiadosť o doplnenie časti informácie (obsahujú opytovacie zámeno - kto, čo, ako, kde, kedy...).

Čo odo mňa chcete? Ako sa voláte? Prečo sa tak ponáhľaš?

 

·         ROZKAZOVACIE (IMPERATÍVNE) VETY: prejavenie vôle hovoriaceho, ktorý rozkazuje počúvajúcemu, aby niečo robil alebo nerobil. Rozkaz/zákaz označuje výkričníkom.

 

·         ŽELACIE (DEZIDERATÍVNE) VETY: hovoriaci vyjadruje vôľu zmiešanú s citom. K želacím vetám patria aj pozdravy, kliatby, zariekania a pod. Môže končiť výkričníkom.

želania: Mali by sme ostať. Keby on prišiel. Mali by sme sa hrať.(Slepačia...)

pozdravy: Dobrý deň. Dobrý večer. Šťastlivú cestu. Ahoj! Dovi!

kliatby: Sto striel! Paru nech to tlačí! Do paroma!

 

 

ISTOTNÁ (PERSUAZÍVNA) MODÁLNOSŤ

Istotnú modálnosť nemá každá veta, ibá tá, ktorá obsahuje hodnotiace častice.

·         zaujatie osobného postoja k výpovedi pomocou hodnotiacich slov (hodnotiace častice napr: iste, akiste, zaiste, doista, podistým, zrejme, asi, azda, možno, (na)ozaj, vlastne, sotva),

·         vyjadrenie istoty o stupni platnosti výpovede, ktorá je oznamovacia alebo opytovacia.

Azda ju len pustia.(Tajovský)

Istotne niekto ma tam čaká. – Asi viem.(Slepačia ...)

 

 

 

VOLUNTATÍVNA (VÔĽOVÁ) MODÁLNOSŤ

Voluntatívnu modálnosť nemá každá veta => ak obsahuje modálne slovesá a modálne príslovky.

·         naznačenie, či sa pokladá dej za nevyhnutný, alebo možný a pod. modálnymi slovesami (musieť, chcieť, môcť, mať smieť, dať, nechať), modálnymi príslovkami (treba - netreba, možno-nemožno, hodno - nehodno, slobodno-neslobodno).

Musime konečne začať. Mám doma robotu. Načim sa dať do robote