SLOVOTVORNÉ POSTUPY

26.01.2011 09:18

SLOVOTVORNÉ POSTUPY

 

A.                ODVODZOVANIE:  odvodené slová sa tvoria od základových slov pridaním:

·                  predpony – prefix (zaspievať, predpísať, prales),

·                  prípony – sufix (učiteľ, murár, žabka),

·                  predpony+prípony (náhrdelník, podhradie).

Slovotvorný základ =  spoločná časť základového aj odvodeného slova.

Slovotvorná prípona, predpona (zaspievať, učiteľ)

strom  základové slovo - stromček  odvodené slovo

 

 

 

B.            SKLADANIE: Nové slovo vzniká z dvoch slovotvorných základov spojených spájacou morfémou -o-, zriedka -e- alebo nulovou spájacou morfémou.

novovek, jazykovedec, spevohra, dejepis, zemeguľa

 

 

 

C.           SKRACOVANIE: skrátené slová urýchľujú komunikáciu v odbornom, publicistickom a administratívnom štýle.

·           Skratky: použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova.

Píšeme za nimi bodku.

Dr.; PhDr.; MUDr.; atď., a pod., napr.

·           Značky: Neskloňujú sa. Nepíšeme za nimi bodku.

Značky chemických prvkov, mier, fyzikálnych veličín sa píšu aj malým, aj veľkým písmom: Na, m, W.

·           Iniciálové skratky: Prvé písmená jednotlivých slov - SR, ZŠ, EÚ.

·           Skratkové slová: vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, dajú sa skloňovať

Kerametal – keramické a kovové komodity, Slovnaft – Slovenská nafta,

Sľuk – Slovenský ľudový kolektív.

 

 

 

D.                SPÁJANIE - MULTIVERBIZÁCIA: z jednoslovného pomenovania vznikne viacslovné pomenovanie, ktoré pomenúvajú jednu vec, jav (odborný a publicistický štýl).

Snaha zdôrazniť nejakú činnosť:

súťaží sa – prebieha súťaž, dokázať – podať dôkaz, kontrolovať – vykonať kontrolu

 

ZDRUŽENÉ POMENOVANIE: spojenie viacerýc slov, ktoré pomenúvajú jeden predmet, jav. Jadrom je zvyčajne podstatné meno.

ľahká atletika, Vysoké Tatry, kyselina sírová, triedna kniha, vysoká pec, skok o žrdi

FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY: tvorenie nepriamych (prenesených, obrazných) pomenovaní.

Význam spojení nie je súhrnom lexikálnych významov jednotlivých slov. Ich význam je prenesený na základe podobnosti alebo vnútornej súvislosti.

Vysvetlenie ich významov nájdeme vo Frazeologickom slovníku

 

vodiť za nos, vziať nohy na plecia, mať maslo na hlave, päsť na oko

 

 

 

E.                UNIVERBIZÁCIA: z viacslovného pomenovania vzniká pomen. jednoslovné,

minerálna voda – minerálka, panelový dom - panelák