Pravopisná zložka

ŽENSKÉ PODSTATNÉ MENÁ ODVODENÉ OD MUŽSKÝCH PODSTATNÝCH MIEN

05.03.2012 17:58
Pri tvorení ženských podstatných mien od mužských sa kráti slovotvorný základ zložených slov s druhou časťou -lóg po pridaní prípony -ička: geológ - geologická, filológ - filologička, grafológ - grafologička, pedagóg - pedagogička, zoológ - zoologická, biológ - biologická. Prípona -ec v...

PRAVIDLO O RYTMICKOM KRÁTENÍ

05.03.2012 17:13
Podstata pravidla o rytmickom krátení (rytmického zákona) spočíva v tom, že pri tvorení slov a tvarov v slovenčine nemôžu v jednom slove bezprostredne po sebe nasledovať dve (a už vôbec nie tri) dlhé slabiky. Ak by mali po sebe nasledovať, nasledujúca sa kráti.   Dlhé slabiky...

PÍSANIE ČIARKY

05.03.2012 16:01
ČIARKOU NEODDEĽUJEME vety v priraďovacom súvetí a vetné členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, napr. Peťo a Maťo hrajú golf. nerozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo vŕzgajúc. časticu, ktorá má význam iba pre jeden vetný člen, napr. Azda mal ísť spať skôr. pred...

PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč

05.03.2012 15:55
Od ostatného textu sa oddeľuje úvodzovkami a uvádza je uvádzacia veta.   Schémy všetkých troch typov zápisy priamej reči v slovenčine sú takéto: Uvádzacia veta : ,,Priama  reč./?/!“ ,,Priama  reč,/?/!“ uvádzacia veta. ,,Priama  reč,“  uvádzacia...

VYKANIE - TYKANIE

05.03.2012 15:34
V spisovnej slovenčine sa pri vykaní používa slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jednu osobu.   Správne Nesprávne pani, vy ste tam boli pani, vy ste tam...