Milý maturant,

redakcia stránky sa pre veľký záujem študentov stredných škôl rozhodla kompletne spracovať

Cieľové požiadavky pre maturantov zo SJL na školský rok 2016/2017,

to znamená pre tohtoročných maturantov. Text bude vychádzať z cieľových požiadaviek uverejnených na stránke Štátneho pedagogického ústavu a  jednotlivé pojmy budú spracované formou hesiel. Pracuje sa na  jednotlivých častiach jazykovej, literárnej a slohovej zložky.

Ak potrebujete radu alebo pomoc v niektorej zo zložiek v predmete slovenský jazyk a literatúra (jazyk, literatúra, sloh), ozvite sa tiež.

Ak Ti nami vypracovaný dokument pomohol, nasmeroval Ťa, alebo si mal z neho akýkoľvek úžitok, napíš nám a podeľ sa s nami o tom v sekcii nižšie (resp. napíš na e-mail redakcie  lopejik.sgzp@gmail.com)

Redakcia web stránky

DOPLNENÉ NASLEDUJÚCE MATERIÁLY:

 • SLOH - PFIČ - RADY (Jazyková zložka)
 • ŠTRUKTÚRA LITERÁRNEHO DIELA (Literárna zložka)

Pravopisná zložka

ŽENSKÉ PODSTATNÉ MENÁ ODVODENÉ OD MUŽSKÝCH PODSTATNÝCH MIEN

05.03.2012 17:58
Pri tvorení ženských podstatných mien od mužských sa kráti slovotvorný základ zložených slov s druhou časťou -lóg po pridaní prípony -ička: geológ - geologická, filológ - filologička, grafológ -...

PRAVIDLO O RYTMICKOM KRÁTENÍ

05.03.2012 17:13
Podstata pravidla o rytmickom krátení (rytmického zákona) spočíva v tom, že pri tvorení slov a tvarov v slovenčine nemôžu v jednom slove bezprostredne po sebe nasledovať dve (a už vôbec nie tri)...

PÍSANIE ČIARKY

05.03.2012 16:01
ČIARKOU NEODDEĽUJEME vety v priraďovacom súvetí a vetné členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, napr. Peťo a Maťo hrajú golf. nerozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo...

PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč

05.03.2012 15:55
Od ostatného textu sa oddeľuje úvodzovkami a uvádza je uvádzacia veta.   Schémy všetkých troch typov zápisy priamej reči v slovenčine sú takéto: Uvádzacia veta :...

VYKANIE - TYKANIE

05.03.2012 15:34
V spisovnej slovenčine sa pri vykaní používa slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jednu...

Jazyková zložka

SLOH - PFIČ - RADY

09.03.2013 17:44
VÝBER TÉMY: 15 minút - nesmie sa nič písať, iba vyberať tému DĹŽKA TRVANIA: 150 minút. ROZSAH PRÁCE: najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4 ak žiak nestihne celý obsah konceptu...

UČENIE SA

09.03.2013 07:52
Pojmy: projekt – príprava, realizácia, prezentácia; dedukcia, indukcia, komparácia, analýza, syntéza, analógia.   MYSLENIE A UČENIE Myslenie je proces sprostredkovaného a zovšeobecneného...

JAZYKOVÁ KULTÚRA

06.01.2012 14:08
KODIFIKÁCIA: uzákonenie jazykových noriem v rámci spisovného jazyka (Bernolák, Štúr, Hattala). JAZYKOVÁ NORMA = záväzné jazykové pravidlá formulované v príručkách   PLATNÉ KODIFIKAČNÉ...

PRÁCA S INFORMÁCIAMI

06.01.2012 14:06
Pojmy: informácia, kľúčové slová, vedľajšia informácia v texte, zdroje informácií: titulok, marginálie, resumé, anotácia, abstrakt, bibliografia, bibliografický záznam, menný a vecný register,...

VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA

06.01.2012 14:05
POJMY: sémantický trojuholník, lexikálny a gramatický význam slova; nárečové slová, odborné názvy/termíny, básnické slová, opozitá, homonymá, prekladový slovník, terminologický slovník, jadro...

SYNTAX - SKLADOBNÁ/SYNTAKTICKÁ ROVINA

06.01.2012 14:04
POJMY:vety podľa modálnosti; hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, neslovesný; rozvíjacie vetné členy; predmet: priamy, nepriamy; doplnok. určovací sklad, priraďovací sklad; polovetná...

JAZYKOVEDA

06.01.2012 14:03
Pojmy: fonetika a fonológia; lexikológia; štylistika. JAZYKOVEDA A JEJ DISCIPLÍNY Jazykoveda (lingvistika): náuka o jazyku. Skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov...

JAZYK A REČ

06.01.2012 14:01
Pojmy: jazyk, jazykový znak, jazykový systém, reč, funkcie jazyka: dorozumievacia/komunikatívna, estetická, poznávacia/kognitívna; národný jazyk, cieľový jazyk, cudzí jazyk, úradný (štátny...

ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS

06.01.2012 14:00
POJMY: systém slovenských hlások, znelostná asimilácia, diakritické znamienka: dve bodky; interpunkčné znamienka: dvojbodka, apostrof, lomka, tri bodky; intonácia: rytmus, kvantita hlások,...

Literárna zložka

Etapy literárneho vývoja - STAROVEK, STREDOVEK

10.03.2013 09:57
STAROVEKÁ LITERATÚRA EPOS: rozsiahla epická veršovaná skladba so širokým, ale pomalým plynutím deja. Patrí medzi najstaršie literárne žánre vôbec. Hovorí sa v ňom o veľkých kolektívnych...

Etapy literárneho vývoja -RENESANCIA, BAROKO

10.03.2013 09:44
  HUMANIZMUS A RENESANCIA (14. - 17. storočie) Veda - významné objavy (objav Ameriky, heliocentrický názor Kopernika a Galilea Galileiho, vynález kníhtlače. rozvíjal sa priemysel a sním nová...

Etapy literárneho vývoja - KLASICIZMUS

10.03.2013 09:43
KLASICISTICKÁ LITERATÚRA (17. - 18. stor.) Klasicizmus: vzorom mu bolo hľadanie ideálov krásy a dokonalosti v klasickom antickom umení. Nicolas Boileau - Umenie básnické. => pevné pravidlá...

Etapy literárneho vývoja - ROMANTIZMUS

10.03.2013 09:42
  ROMANTIZMUS VO SVETOVEJ LITERATÚRE PREROMANTIZMUS (sentimentalizmus) Veľká francúzska revolúcia, rozpad feudalizmu – heslo „sloboda-rovnosť-bratstvo“ – toto heslo sa nenaplnilo, realita bola...

ŠTRUKTÚRA LITERÁRNEHO DIELA

09.03.2013 17:28
Pojmy: príbeh; vonkajšia kompozícia: spev; vševediaci rozprávač; literárna postava; vnútorná kompozícia; kompozičné fázy diela (expozícia, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie); hĺbkové členenie...

LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE

01.03.2012 13:03
Pojmy - literárne druhy: epika; spoločenská lyrika; ľúbostná lyrika; reflexívna lyrika; duchovná (náboženská) lyrika; čistá lyrika; prírodná lyrika, dráma. Pojmy - literárne žánre: novela;...

METRIKA

29.02.2012 15:17
Pojmy: rytmus; rytmicky neviazaná reč; rým; voľný verš; rytmicky viazaná reč; prerývaný rým.   RYTMICKY NEVIAZANÁ REČ - PRÓZA: najzákladnejší rozdiel medzi veršovým textom...

ŠTYLIZÁCIA TEXTU

29.02.2012 14:40
Pojmy: anafora; básnické prirovnanie; metafora; metonymia; symbol; epiteton; protiklad (kontrast); asociácia; ; zvukomaľba, humor, hyperbola, irónia, satira.   BÁSNICKÉ PROSTRIEDKY –...

Diskusná téma: Cieľové požiadavky pre maturantov

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

Spracované materály sú kompilátom z nasledujúcich zdrojov:

 • Hincová,K. - Húsková,A.:Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník SŠ. Bratislava: SPN 2009. s. 368. ISBN 978-80-10-01772-0.
 • KATUŠČÁK, Dušan. 2005. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v práci. In: MEŠKO, Dušan a kol. Akademická príručka, [2. vyd.]. Martin : Osveta, 2005. ISBN: 80-8063-200-6. s. 215–238.
 • KIMLIČKA, Š. Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2. [cit. 2008-04-10]. Dostupné na internete: Bratislava : Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK, 2004. 36 s.
 • KRET, ANTON: Vybrane dielo. 2012 [online]. 2012 [cit. 2012-27-02] https://www.vengur.ic.cz/
 • Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. CD-2009-31655/30400-1:02, [online]. [cit. 2011-10-23]. URL: .
 • MISTRÍK, M.: Kapitoly o hereckom umení.Bratislava: Tália-Press 1994. 206 s. ISBN 80-85718
 • Ondrus, P. - Horecký, J. - Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: SPN 1980.
 • Oravec, J. - Bajzíková, E. - Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava: SPN 1984.
 • Ološtiak, M.: Slovenský jazyk. Bratislava: Fragment 2007. s. 192. ISBN: 8080890667.
 • Nižníková, J.: Praktická príručka slovenskej skladby. Prešov: SLOVACONTACT 1994. s.80. ISBN 80-901417-5-7.
 • Moško, G.: Príručka vetného rozboru. Prešov: Metodické centrum 1992. s. 89. ISBN 8071640069.
 • Oravec, J. - Bajzíková, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava: SPN 1982. s. 272.
 • ONDREJOVIČ, Slavomír a kol.: Pravidlá slovenského pravopisu.
 • RIPKA, I. - IMRICHOVÁ, M. - SKLADANÁ, J.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2007. ISBN 80-969159-1-6
 • ŠTRAUS, F.: Príručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005. 416 s. ISBN 80-8061-208-0
 • VALČEK, P.: Slovník literárnej teórie. Prešov: Literárne informačné centrum 2006. 352 s. ISBN 80-89222-09-9
 • ŽILKA, T.: Poetický slovník. Bratislava: Tatran 1987. 440 s.
 • https://www.cudzieslova.sk