JAZYKOVEDA

06.01.2012 14:03

Pojmy: fonetika a fonológia; lexikológia; štylistika.

JAZYKOVEDA A JEJ DISCIPLÍNY

Jazykoveda (lingvistika): náuka o jazyku. Skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov konkrétneho národa.

 

Jazykovedné odbory (disciplíny):

 1. FONETIKA: náuka o hláskach, o zvukovej stránke jazyka; skúma spôsob a miesto tvorenia hlásky, vlastnosti hlásky.
 2. FONOLÓGIA: náuka o fonémach, najmenších komplexných jednotkách zvukového systému jazyka; skúma používanie foném v reči, využitie zvukovej stránky reči.
 3. ORTOEPIA: náuka o správnom používaní zvukových prostriedkov reči; skúma pravidlá spisovnej výslovnosti.
 4. ORTOGRAFIA: skúma princípy a pravidlá o zachytení zvukovej podoby jazyka v písanej podobe.
 5. LEXIKOLÓGIA: náuka o slovnej zásobe, o zmenách k akým v nej dochádza (vznik, zánik, prechod z iných jazykov...); lexikológia skúma tiež význam slov a slovných spojení, vzťahy medzi slovami a ich významami.
 6. MORFOLÓGIA – tvaroslovie: náuka o gramatických tvaroch slov, o slovných druhoch a ich gramatických kategóriách.
 7. SYNTAX – skladba: náuka o konštrukciách (syntagmatických, polovetných, vetných a súvetných) a o ich komponentoch – vetných členov a vzťahov medzi nimi; zaoberá sa zákonitosťami slovosledu vo vete, aktuálnym vetným členením na východisko a jadro výpovede, modálnou stránkou vety. Stavbou celého textu sa zaoberá textová syntax.
 8. ŠTYLISTIKA: náuka o funkčnom využívaní výrazových prostriedkov (jazykových i mimojazykových) pri ich usporiadaní (kompozícii) v konkrétnych jazykových prejavoch (ústnych, písomných).
 9. SOCIOLINGVISTIKA: náuka o spoločenských aspektoch jazyka; skúma vzťah spoločnosti a jazyka, jazykovú identitu spoločenských skupín a vznik rôznych foriem (variet) jazyka, jazykovú politiku štátu atď. ; informácie o jazyku získava metódami sociologického výskumu.

 

Ďalšie jazykovedné disciplíny:

 • Dialektológia – skúma členenia národného jazyka na nárečia – dialekty, všetky roviny nárečí.
 • Etymológia: náuka o pôvode slov.
 • Lexikografia – náuka o tvorbe slovníkov.
 • Areálna lingvistika – skúma rozloženia jazykových javov v priestore
 • Matematická jazykoveda: používa na výskum jazykových javov matematické metódy.
 • Historicko - porovnávacia jazykoveda: skúma vývin jazyka, resp. jazykov vo vzájomných vzťahoch, obmedzuje sa však na skúmanie príbuzných jazykov.
 • Konfrontačná jazykoveda: skúma vzťahy medzi jazykmi z hľadiska súčasného stavu, môže však porovnávať jazyky rovnako ako nepríbuzné jazyky.