VYKANIE - TYKANIE

05.03.2012 15:34

V spisovnej slovenčine sa pri vykaní používa slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, aj keď sa obraciame na jednu osobu.

 

Správne

Nesprávne

pani, vy ste tam boli

pani, vy ste tam bola

pán profesor, kde ste predtým pôsobili

pán profesor, kde ste pôsobil

Pani učiteľka, boli by ste taká dobrá a ospravedlnili ma z dnešného vyučovania?

Pani učiteľka, bola by ste taká dobrá a ospravedlnila ma z dnešného vyučovania?

Obžalovaná, povedali by ste nám...

Obžalovaná, povedala by ste nám...

PRAVIDLÁ VYKANIA:

  • určitý slovesný tvar je pri vykaní vždy v množnom čísle,
  • iné slovné druhy (neurčitý slovesný tvar – príčastie, podstatné meno, prídavné meno, zámeno a číslovky, a to isté platí aj pre slovo rád) sú v jednotnom čísle.

Vy ste majster (ka)

 

Správne

Nesprávne

Vážená pani, boli ste oboznámená...

Vážený pán, boli ste oboznámený...

Vážený pán, boli ste oboznámení...

Pán Mokrý, máte rád knihy?

Pán Mokrý, máte radi knihy?

Pani Novotná boli by ste rada doma?

Pani Novotná boli by ste radi doma?

Boli by ste taká dobrá (taký dobrý)...

Boli by ste takí dobrí...

Nie ste prvá (prvý)...

Nie ste prví...

Vy ste tá (ten), na koho som čakal.

 

 

Tykanie a vykanie: vyjadruje mieru dôvernosti spoločenského kontaktu osôb.

  • TYKANIE: sloveso je v 2. osobe jednotného čísla => naznačenie familiárnosti či dôvernosti v komunikácii, vždy ho navrhuje osoba spoločensky významnejšia, žena mužovi, starší mladšiemu, nadriadený podriadenému,tykanie neznámej osobe naopak za urážlivé
  • VYKANIE: sloveso je v 2. osobe množného čísla => vyjadruje vzťah vzájomnej úcty, Vykanie neznámym osobám sa v slovenčine považuje za zdvorilé
  • ONIKANIE: 3. osoba množného čísla => onikanie sa používalo napríklad v nemčine, dánčine alebo nórčine. V minulosti sa používalo aj v slovenčine a češtine.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV