Dárius – Dáriusa i Dária

14.09.2012 06:03

Dostali sme otázku, ako sa má skloňovať meno Dárius, či s vynechaním koncového    -us, alebo s jeho zachovaním, teda či má byť Dária, Dáriovi, s Dáriom, alebo má byť Dáriusa, Dáriusovi, s Dáriusom, lebo v jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s obidvomi spôsobmi skloňovania. V 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka z roku 1968 sa naznačujú obidva spôsoby skloňovania a aj v súčasnosti je odôvodnené ich akceptovať, napr. dostal som od Dáriusa aj Dária, dal som Dáriusovi aj Dáriovi, stretol som Dáriusa aj Dária, hovorili sme o Dáriusovi aj o Dáriovi, stretli sme sa s Dáriusom aj s Dáriom. Bežnejší je spôsob skloňovania so zachovaním koncového -us.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas