Detegovať, nie detekovať

11.04.2012 06:51

Niektorí používatelia slovenčiny sa pozastavujú nad tým, prečo sa v jazykových príručkách sloveso detegovať majúce základný význam „vyhľadať, vyhľadávať objekty alebo javy neprístupné priamemu pozorovaniu“ uvádza so znelou spoluhláskou g, keď v podstatnom mene detekcia je neznelá spoluhláska k, a teda či by uvedené sloveso nemalo mať podobu detekovať.  Príčina, prečo je v slovese detegovať znelá spoluhláska g, je v tom, že súvisí s latinským slovesným tvarom detegere, v ktorom je takisto znelá spoluhláska g. Podobný stav, ako je pri dvojici slov detekcia – detegovať,  je aj pri dvojiciach slov funkcia – fungovať, reakcia – reagovať, korekcia – korigovať a pod.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas