Dvoje dverí, nie dve dvere

15.10.2012 06:11

V slovenčine máme pomnožné podstatné mená, t. j. podstatné mená, ktoré nemajú tvary jednotného čísla, ale iba tvary množného čísla, ktorými sa vyjadruje nielen väčší počet predmetov, ale aj jeden predmet. Medzi takéto podstatné mená patria napríklad aj slová dvere, nožnice, sánky. Ak chceme pri pomnožných podstatných menách vyjadriť počet predmetov, na vyjadrenie tohto počtu nepoužívame základné číslovky jeden, dva, tri atď., teda nie dve dvere, ale skupinové číslovky jedny, dvoje, troje, štvoro atď. Predmet pri skupinovej číslovke jedny je v základnom tvare v tvare nominatívu, jedny dvere, pri ostatných skupinových číslovkách je v tvare genitívu, dvoje dverí, troje nožníc, štvoro sánok.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas