Hodžova esej 2011

21.04.2011 19:14

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


vyhlasuje
pre študentov stredných škôl

 

pod záštitou predsedníčky vlády SR

 

7. ročník súťaže

HODŽOVA ESEJ 2011

 

 

 na tému:

 

Žiť neznamená žiť len pre seba.

Aký je význam a miesto dobrovoľníckej činnosti v živote mladého človeka?

 

Rok 2011 bol rozhodnutím Rady EÚ vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníckej

činnosti podporujúcej aktívne občianstvo.

 

 

Podmienky súťaže:

 

1. Zaslanie eseje v elektronickej podobe (pre zjednodušenie by sme uvítali  v programe Microsoft Office Word 2003) na uvedenú tému do 16. mája 2011

 

a) poštou (na diskete, resp. na CD).

 

b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 16.5.2011 (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

 

2. Kontaktné údaje musia obsahovať:

  1. meno a priezvisko súťažiaceho
  2. adresa bydliska
  3. telefónne číslo
  4. e-mailová adresa
  5. názov a adresa navštevovanej školy

 

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl v SR. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

 4. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

 5. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z uznávaných slovenských odborníkov zo Slovenskej národnej knižnice a Slovenskej akadémie vied. Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú) úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

 6. Porota vyhodnotí eseje do 20.6.2011 výsledky budú zverejnené na internetovej stránke BGMH: www.gbas.sk po slávnostnom vyhodnotení.

 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

 8. Pre súťažiacich, ktorých porota vyhlási na prvých troch miestach, sú pripravené nasledujúce ceny:

 

1. miesto:           finančná prémia      vo       výške 500,-€

2. miesto:           finančná prémia      vo       výške 300,-€

3. miesto:           finančná prémia      vo       výške 200,-€

 

 9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiacijún 2011 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetovej stránke BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

 

10. Vybrané eseje budú zverejnené na web-stránke gymnázia  www.gbas.sk a budú tiež poskytnuté médiám na zverejnenie.