Johannes Brahms sa narodil

07.05.2013 07:44

7. mája 1833 sa v Hamburgu narodil Johannes Brahms, nemecký hudobný skladateľ. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov, s rozsiahlym a vzácne vyrovnaným dielom vysokej kvality. Zomrel 3. apríla 1897 vo Viedeni.

Je označovaný za predstaviteľa klasicko-romantickej syntézy. Umelecky bol konzervatívne orientovaný, zázemie hľadal v tradičných formách a tvorbe skladateľov baroka a klasicizmu, pričom tieto podnety spojil s romantickou citovosťou, bohatou harmóniou a zložitou rytmickou transformáciou. Je považovaný za majstra formy, tématickej práce a výstavby diela, odborníci vysoko oceňujú jeho umenie variácií. Orientoval sa na absolútnu hudbu, v centre jeho tvorby sú najmä rozsiahle orchestrálne diela, no tiež diela komorné, klavírne a vokálne.

 

Napriek tomu, že sa Johannes Brahms narodil do éry romantizmu, jeho hudba zahŕňa i syntézu predchádzajúcich období - baroka a klasicizmu. Z romantických skladateľov ho ovplyvnil najmä Schubert a Schumann. Bol mu vzdialený novoromantizmus Liszta a tvorba Wagnera a Brucknera. Počas svojho života bol považovaný za vodcu antiwagneriánskeho tábora, napriek tomu, že medzi týmito dvoma mužmi napriek ich tvrdým povahám nebolo mnoho prejavov otvoreného nepriateľstva.

Brahms bol tradicionalista, miloval Bacha a ovládal tradičné hudobné formy lepšie než ktokoľvek iný v jeho dobe. Odborníci vysoko oceňujú najmä jeho umenie variácií, v ktorých sa priblížil dokonalosti (Variácie na Haydnovu tému, Variácie na Händelovu tému a ďalšie). Jeho diela sa vyznačujú majstrovsky prepracovanou stavbou a jednotou obsahu a formy. Miloval ľudové piesne, čo ovplyvnilo jeho typickú piesňovú melodiku. Už v mladosti ho zaujala hudba uhorských Cigánov, ktorá sa stala trvalým inšpiračným zdrojom (najlepším príkladom sú asi Uhorské tance, záverečné vety jeho koncertov alebo záverečná veta Klavírneho kvartetu č. 1 g mol, Op. 25). Brahms bol veľmi usilovným a pracovitým skladateľom, jeho dielo je rozsiahle a umelecky vynikajúco zvládnuté. Jeho hudba je hlboká, plná veľkých myšlienok, skladateľ býva niekedy označovaný ako "filozof tónov". Je i tvorcom krásnej lyriky (Intermezzo č. 2, Op. 118, pomalá veta Klavírneho koncertu č. 1 d mol či druhá veta klarinetovej sonáty f-mol).

Hoci Brahms bol vo svojej dobe mnohými progresívnymi súčasníkmi označovaný za spiatočníka a jeho hudba za odsúdenú na zabudnutie, opak sa stal pravdou. Skladateľ nebol spiatočnícky - bol tradicionalista, ale staré formy napĺňal novým obsahom. Vďaka vynikajúcej znalosti diel predchádzajúcich generácií a svojej pracovitosti vytvoril rozsiahle dielo, ktoré dodnes tvorí súčasť základného repertoáru na svetových pódiách a z jeho popularity stále neubúda. História preverila Brahmsovo ušľachtilé dielo, a skladateľ v tejto skúške obstál. Je tvorcom výlučné absolútnej hudby a rozvinul všetky oblasti tvorby s výnimkou opery.Pravidelne sú predvádzané všetky jeho symfónie, dva klavírne koncerty, husľový koncert, dvojkoncert, Tragická či Akademická overtúra. Z vokálnych diel je obľúbené najmä Nemecké requiem. Významnú zložku diela tvoria aj komorné skladby, najmä diela pre klavír, husľové a klarinetové sonáty a mnohé ďalšie. To je bilancia, akou sa môže pochváliť len málo skladateľov v dejinách.

 

Zdroj: wikipedia.org