Karosáreň, nie karosárňa

09.08.2012 06:19

Dostali sme otázku, ktorý z názvov karosáreň alebo karosárňa, ktorými sa pomenúva dielňa, v ktorej sa vyrábajú alebo opravujú karosérie, je v spisovnej slovenčine správny. V spisovnej slovenčine je správny názov karosáreň. Slovo karosáreň zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu aj najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka vo svojom druhom zväzku. Slovo karosáreň má v genitíve jednotného čísla a v nominatíve množného čísla tvar karosárne, napr. vrátil sa z karosárne, dve nové karosárne, v genitíve množného čísla je tvar z karosární, v datíve a lokáli množného čísla sú tvary karosárňam, o karosárňach s krátkou samohláskou a v poslednej slabike slova.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas