Kontrola - kontrol, nie kontrôl ani kontról

05.04.2012 06:24

V jazykovej praxi nielen v hovorených, ale aj v písaných prejavoch sa vyskytujú tri podoby genitívu množného čísla podstatného mena kontrola, a to podoba kontrol s krátkou samohláskou o, podoba kontról s dlhou samohláskou ó a podoba kontrôl s dvojhláskou ô, o čom sa môžeme presvedčiť aj na internete, napr. pri výkone kontrol, vykonávanie kontról, zintenzívnenie kontrôl. V spisovnej slovenčine je správna iba podoba s krátkou samohláskou o, teda kontrol, podobne, ako je to aj pri iných prevzatých slovách zakončených na -ola, napr. gondola - gondol, kapitola - kapitol, metropola - metropol, parabola - parabol, patrola - patrol. Správne je pri výkone kontrol, vykonávanie kontrol, zintenzívnenie kontrol.  

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas