M. Bel

28.12.2011 21:57

Zastával sa Slovanov a vyzdvihoval ich jazyk

Zaznávaných Slovanov v Uhorsku sa zastávali a vyzdvihovali ich ako národ niektoré vtedajšie vedecké osobnosti. Medzi ne patril Matej Bel - najväčšia vedecká osobnosť celého Uhorska v prvej polovici 18. storočia. Vyjadrili to vtedajšie vedecké spoločnosti názvom "veľká ozdoba Uhorska".

 

Potomkovia Veľkej Moravy

O Slovanoch sa Bel vyjadroval ako o potomkoch Veľkej Moravy a autochtónoch Uhorska, o usilovných občanoch a ako o jednej z najužitočnejších národností Uhorska. Na písal to vo svojom životnom 4 zväzkovom diele "Historické a zemepisné vedomosti v súvekom Uhorsku" ("Notitia Hungariae Novel Historico Geographica" - Viedeň 1735 - 42), z ktorého väčšia časť zostala v rukopise. Bolo to kolektívne dielo, ktorého sa zúčastnili jeho žiaci, profesori vidieckych lýceí, stoličné komisie, revidujúce zozbieraný materiál. Osobne ho zozbieral spoznával terén, dal dielu koncepciu. Nabádal k národnostnej znášanlivosti, zastával sa Slovanov a Slovákov obhajoval v Úvode základov nemeckého jazyka (vyšli v Levoči 1718) a chválou ich jazyka bol predhovor Doležalovej knihe Grummaticu Slavico - Bohemica (Gramatika slovensko-česká).

Dôraz na materinskú reč

Významné boli jeho reformy v školstve. Aj v nich kládol dôraz na materinské reči a na reálne predmety. Zostavil učebnicu jazyka latinského, nemeckého, českého, vydával prvé noviny v Uhorsku "Nova Posoniensia". Belov príklad a stále naliehavejšia potreba organizovať kultúrny a vedecký život Uhorska podnietil Daniela Fischera z Kežmarku - hlavného lekára liptovskej a spišskej stolice vydávať "Časopis uhorských vedcov" (Acta eruditorum Pannonica), ktorý mal byť venovaný najmä prírodným vedám. Bol pripravený, zostal v rukopise, lebo sa nenašiel nakladateľ.

Školské zákony

Pre evanjelické lýceum v Bratislave napísal Školské zákony. Uplatňovali ich aj v iných lýceách. Z týchto zákonov sa dozvedáme, aké bolo v jeho dobe školstvo, názory profesorov i študentov. Z bratislavského lýcea sa jeho zásluhou stalo najvyhľadávanejšie učilište Uhorska. O slovanskom jazyku napísal: "Keby sa sláva jazykov merala podľa používania, známostí a rozšírenosti, palmu víťazstva by si odniesol sám slovenský jazyk s latinským. S jeho pomocou možno precestovať takmer polovicu Európy a niektoré krajiny Ázie. Je to istotne takto."

Zdroj:  štvrtok 17. 1. 2008 | (som)

https://korzar.sme.sk/c/4436312/zastaval-sa-slovanov-a-vyzdvihoval-ich-jazyk.html