Matej Bel sa narodil

24.03.2013 06:56

24. marca 1684 sa v Očovej narodil polyhistor Matej Bel, zakladateľ modernej uhorskej a slovenskej vlastivedy. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom školy v Klosterbergu, rektorom evanj. gymnázia v Banskej Bystrici a v Bratislave a farárom v Bratislave. Robil historický a zemepisný výskum Uhorska, autor spisu Hungariae antiquae et novae prodromus - Posol starého a nového Uhorska, ktoré chcel spojiť s popisom krajiny. Vznikli tak štyri zväzky nedokončeného diela Notitia Hungariae novae historico-geografica - Historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku. Iniciátor a spolupracovník týždenníka Nova Posoniensia, uznávaný vedec. Venoval sa tvorbe jazykových učebníc, podporoval zásadu štvorjazyčnosti v Uhorsku. Zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

          wikipedia.org