Matúš Čák Trenčiansky zomrel

18.03.2013 07:12

18. marca 1321 zomrel Matúš Čák Trenčiansky, uhorský šľachtic a vojvodca. Vo svojich časoch najmocnejší muž a vládca celého západného a stredného Slovenska. Prezývaný i pán Váhu a Tatier. Narodil sa asi v r. 1252.

 

Mýty a legendy o Matúšovi Čákovi

Matúš Čák Trenčiansky bezpochyby patrí medzi legendárne postavy slovenskej histórie a literatúry. Pre mnohé generácie slovenských národných buditeľov sa stal romantickým hrdinom vzdorujúcim Uhorskej moci a Matúšova zem sa stala akýmsi prototypom slovenského kniežatstva, ktoré zohralo nemalú úlohu pri slovenskom národo-uvedomovacom procese. V tomto duchu bol vyobrazovaný ako nositeľ emancipačných a historických ideí ukazujúcich Slovensko a Slovákov ako rovnoprávny celok a národ v mnohonárodnostnom Uhorskom štáte. Jeho činnosť však na jednej strane umožnila obyvateľstvu Horného Uhorska dlhšiu dobu žiť nezávisle na uhorskom panovníkovi, čím vytvorila podmienky pre uvedomenie si etnickej osobitosti tamojšieho prevažne Slovenského obyvateľstva, no na druhú stranu jeho dravé feudálne jednanie typické pre obdobie feudálnych nepokojov, brzdilo rozvoj hospodárstva aj spoločnosti, ktoré spolu s neustálymi vojnami decimovali a ožobračovali obyvateľstvo.

 

Staršia slovenská historiografia, už od čias štúrovcov, glorifikovala Matúša Čáka ako slovenského národného veľmoža. Miesto narodenia Matúša Čáka však nie je známe, aj keď je pravdepodobné, že sa narodil v Trenčíne. Rod Čákovcov je maďarského pôvodu. Matúšov otec Peter a jeho strýko boli rytiermi kráľov Štefana a Ladislava. Obaja sa vystriedali v najvyšších dvorných hodnostiach. Po nich zdedil Matúš Čák majetky rozptýlené po celom Slovensku. O získanie ďalších sa však pričinil sám. Matúš bol typom dravého feudála, vojaka - rytiera, zároveň vypočítavého diplomata. Jeho príbuzenské zväzky s moravskou šľachtou podmienili styky Slovenska so susednou Moravou. Ani v čase najväčšieho rozkvetu sa Matúšova dŕžava nerozprestierala na celom etnicky slovenskom území, lebo východné Slovensko bolo doménou Abovcov.

 

Zdroj: sk.wikipedia.org