Michal Bodický šiel cez prázdniny suplikovať

31.03.2012 06:59

Michal Bodický bol prešiel z revúckeho slovenského gymnázia na maďarské v Lučenci, potom sa však zas vrátil do Revúcej. Z Lučenca šiel cez prázdniny suplikovať. Prišiel medziiným do obce Širáku. Sirácky farár Vladár, keď sa mu Bodický predstavil ako lučenský suplikant, sucho poznamenal: „Én is átbitangoltam ott két évet“ (I ja som tam dva roky predarebáčil).

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 41)