Nie odstavec, ale odsek

01.02.2012 06:55

Dlhší  písaný  text  zvyčajne  rozdeľujeme  na  menšie,  relatívne  samostatné  časti,  ktorých  začiatok  je  umiestnený  na  novom  riadku.  Takáto  samostatná  časť  textu  sa  volá  odsek.  V  rečových  prejavoch  sa  v  tomto  význame  niekedy  používa  aj  slovo  odstavec.  Slovo  odstavec  však  nepatrí  medzi  spisovné  jazykové  prostriedky  a  v  súčasných  slovníkoch  zachytávajúcich  slovnú  zásobu  spisovnej  slovenčiny  sa  hodnotí  ako  nesprávne.  Preto  je  vo  verejných  prejavoch  odôvodnené  používať  iba  slovo  odsek,  ako  je  to  aj  v  zákonoch  a  vyhláškach.     

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas